Teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru (IPG)

Oral interaction techniques in teaching Malay Languange courses in Teacher Education Institute

Authors

  • Zarien Nur Lieyana Aminuddin Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
  • Azhar Md. Sabil Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
  • Abdul Rasid Jamian Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidkan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.2.2020

Keywords:

Pengajaran Bahasa Melayu, TeknikInteraksi Lisan, Kaedah, Aktiviti, Pendekatan, Penyampaian

Abstract

Interaksi lisan merupakan medium penting dalam penyampaian ilmu pengajaran. Terdapat beberapa cara pengajar yang boleh membentuk interaksi yang efektif di dalam bilik kuliah. Tumpuan pengajaran bukan sekadar memberi maklumat pengajaran dan pembelajaran (PdP) malah perlu disertai dengan aktiviti yang menggalakkan interaksi dua hala di anatara pengajar dengan pelajar sewaktuberkomunikasi. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus bahasa Melayu dalam kalangan pensyarah di Institut Pendidikan Guru (IPG).Teknik interaksi lisan bukan sekadar penyampaian maklumat pengajaran namun ia turut mempengaruhi pelajar dalam pencapaian pelajar. Metodologi kajian ini pengkaji menggunakan kaedah kajian kualitatif  secara temu bual tidak berstruktur terhadap informan kajian yang dipilih secara bertujuan. Pengkaji memilih kajian kes iaitu satu kes pelbagai tempat  amat sesuai dijalankan terhadap empat orang pensyarah Kursus Bahasa Melayu IPG. Pengkaji memilih hanya dua buah IPG di Malaysia dan dua orang informan kajian yang terpilih bagi setiap IPG telah memadai bagi mendapatkan ketepuan data kajian. Informan kajian yang ditemu bual yang terdiri daripada pensyarah kursus bahasa Melayu di IPG dalam bidang Pengajian Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pensyarah lazimnya menggunakan kaedah peyampaian  lisan sebagai medium menyampaikan ilmu pengetahuan  dan isi kandungan topik pengajaran. Terdapat sembilan teknik penyampaian lisan yang sering kali dilaksanakan oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kuliah. Oleh itu, interaksi lisan pensyarah dapat menggalakkan pelajar membina pengetahuan, kemahiran dan pembinaan maklumat yang berasaskan kepada pemikiran pelajar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbari, R. (2007). Reflections on reflection: A critical appraisal of reflective practices in L2 teacher education. System, 35(2), 192–207.

Abdullah. K.M et.al (2014). Komunikasi Guru dalam Bilik Darjah dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menegah, Jurnal Pemikir Pendidikan (Journal Education Thinkers), Vol 5, pp59-77, ISSN 1985-3637.

Ahmad. S (2003), Kemahiran Belajar Berkesan, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ahmad. S.N, Amzah & Aman. C.R (2009). Kemahiran Komunikasi Guru Pelatih Universiti Sains Malaysia. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 24, 125-142, 2009

Anderman. M.E & Anderman H.L (2010), Classroom Motivation.Upper Saddle.River. New Jersey. Pearson Education. Inc.

Arshad. M (2008), Pendidikan lestari Bahasa Melayu:Strategi perancangan dan pelaksanaan. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd

Baki. R (2003), Pengajaran Dan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu: Senario, Teori Dan Panduan Untuk Guru Dan Pelajar. Selangor. Karisma Publication Sdn. Bhd.

Baki. R & Othman.Y (2007), Interaksi lisan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu: potensi yang terabai, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (Volume15, No 2, 2007)

Embi. M. A & Zamri.M (2010). Gaya Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Di Dalam Kepelbagaian Pelajar. dalam Juriah Long (penyunting) (2010). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (pp.57.83). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Embi, M. A. & Adun, M. N. (2010). e-Pembelajaran di IPTA Malaysia. Pusat Pembangunan Akademik UKM dan Jabatan Pengajian Tinggi, KPTM.

Jamian. A. R & Othman S (2013) Interaksi Lisan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 3, Bil. 1 (Mei 2013): 42-51

Hashim.S, Razali.M & Jantan.R (2003), Psikologi Pendidikan, Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd.
Hamid Z (2012), Keupayaan Berbahasa Melayu dalam kerangka satu Malaysia. E-Bangi 7 (1), 224-234

Lateh G & Othman S (2014), Tinjauan Interaksi Lisan Bahasa Melayu dalam kalangan remaja dari sudut Etnografi Komunikasi, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (JPN), ISSN:2180-4882, Vol4: Bil 1 (Mei 2014)

Jack C. Richards, Richard W. Schmidt (2014), Languange and Communication, Rodledge Book Logman, 711, New York, ISBN:13-978-0-582-55084-6

Lambri, A., & Mahamod, Z. (2015). Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 6, 98 - 117.
https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1160.

Long.Juriah (2010) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Jusoh. Z (2018), Pendekatan Naratif dalam Kemahiran Mengarang, Penerbit Universiti Putra Malaysia. Serdang Selangor

Mahamod, Z., & Nor.R. (2016). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru bahasa Melayu: Kaedah pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 51-65.

Mohammad. S, Jasmi A.K (2011) Penyeliaan Guru dalam Pengajaran & Pembelajaran, Edisi ke -1, Penerbit UTM Press, Universtiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

Osman, J., Bebe Mohamad, J., Ahmad, A. N., & Razali, J. R. (2018). Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Di Universiti Malaysia Pahang. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 9, 61 - 79.
https://doi.org/10.37134/pendeta.vol9.6.2018.

Osman, Z. (2015). Kemampuan Model Pengajaran Bahasa Melayu Berdasarkan Kemahiran Berfikir melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi Meningkatkan Tahap Motivasi dan Kemahiran Bahasa Pelajar. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 6, 181 -213. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1164.

Pangat, M., & Abdul Wahid, P. R. (2016). Strategi Komunikasi Lisan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (Srjk(C)). PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 7, 123 - 141.

Rahman.M.M (2010). Teaching oral communication skills: A task based approach. ESP World Issue, 1 (27): 1-11.
http://www.esp.world.info (29 April 2010).

Rahim.A.N & Rahim.A.N (2014), Strategi komunikasi lisan secara formal dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Jurnal Procedia-Social and Behavioral Sciences, 134, 382-388

Radhiah.R (2012). Penyampaian Lisan dalam Pengajaran Karangan Guru Cemerlang Bahasa Melayu Untuk Murid-Murid Tingkatan Empat, Tesis Ijazah Kedoktoran, Universiti Putra Malaysia.

Salim S.S, Jusoh Jazimin.A, Bistaman N.M et.al, (2011)Peranan Kecerdasan Emosi dan Faktor Ciri-ciri Pekerjaan ke Atas Kepuasan Bekerja Dalam Profesion Perguruan. Jurnal Pengajian Pendidikan.

Siti Hajar Abdul Aziz., (2009). Siri Pendidikan Guru: Bahasa Melayu II. Selangor Darul Ehsan: Laser Press Sdn Bhd

Downloads

Published

2020-10-20

How to Cite

Aminuddin, Z. N. L., Md. Sabil, A., & Jamian, A. R. (2020). Teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru (IPG): Oral interaction techniques in teaching Malay Languange courses in Teacher Education Institute. PENDETA, 11(2), 18–32. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.2.2020