Seni Penolakan Melayu Antara Pemimpin Berdasarkan Teks Sulalat Al-Salatin

Malay Refusal Strategy Between Leader Based on Sulalat Al Salatin Text

  • Norshariza Mohamed Faizal Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Siti Saniah Abu Bakar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Hasrina Baharum Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Keywords: strategi penolakan, kesantunan, Melayu, Sulalat Al-Salatin

Abstract

Isu kesantunan berbahasa dalam melakukan penolakan amat penting sebagai cerminan budaya masyarakat Melayu. Berlandaskan aspek seni penolakan, kajian ini dilakukan untuk menganalisis strategi penolakan Melayu dalam melakukan penolakan antara golongan raja dengan raja. Berdasarkan Teks Sulalat Al-Salatin, kajian ini dianalisis secara deskriptif menggunakan Teori Kesantunan Brown dan Levinson (1987). Berdasarkan Strategi Kesantunan Positif dan Strategi Kesantunan Negatif ini, analisis kajian yang dikaji dilihat bahawa cara penolakan masyarakat Melayu ini telah lama dipraktikkan pada zaman Kesultanan Melayu dahulu cuma istilah yang digunakan berbeza dengan istilah barat dan Islam. Hal ini demikian kerana sifat budi dalam berbahasa sememangnya dititikberatkan dalam masyarakat Melayu. Kajian ini mendapati bahawa masyarakat Melayu pada zaman dahulu mempunyai strategi yang santun dalam melakukan penolakan. Kesantunan dalam kehidupan masyarakat Melayu tidak hanya terbatas dengan perlakuan bahasa sahaja, bahkan turut melibatkan perlakuan adat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arina Johari & Indirawati Zahid. (2016). Manifestasi kesantunan Melayu dalam ujaran memberi dan meminta nasihat. GEMA Online, Journal of Language Studies, 16 (2), 73-94.

Asmah Haji Omar. (2002). Setia dan santun bahasa. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Atoh, N. & Zubir Idris (2013). Simile sebagai kesantunan berbahasa dalam Syair Siti Zubaidah. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 4, 78-95. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1135

Brown, P. & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli & Maslinda Yusof. (2012). Prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marlyna Maros. (2011). Strategi kesantunan Melayu dalam membuat teguran. Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu, 3, 7-20.

Mohamed Redzwan, H. F., Bahari, K. A., Sarudin, A., & Osman, Z. (2020). Strategi pengukuran upaya berbahasa menerusi kesantunan berbahasa sebagai indikator profesionalisme guru pelatih berasaskan skala morfofonetik, sosiolinguistik dan sosiopragmatik. Malaysian Journal of Learning & Instruction, 17 (1), 187-228.

Mohamed Redzwan, H. F., Sarudin, A., & Bahari, K. A. (2018). Upaya Berbahasa Melayu Tinggi dan Berbudaya (BMTB) dari sudut morfo-fonetik dan sosiolinguistik dalam kalangan guru pelatih. Journal of Humanities, Language, Culture & Business Journal, 2 (8), 153-161.

Siti Hawa Haji Salleh. (2009). Kelopak pemikiran sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Saniah Abu Bakar & Siti Darweena Che Rahimin. (2017, Julai). Strategi penolakan dalam kalangan remaja. Dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu Ke-5 di Uzbek State World Languages University, Tashkent, Uzbekistan.

Yuzniza Yaakub & Noriah Mohamed. (2018). Ungkapan berimplikatur sebagai strategi kesopanan dalam warkah Koleksi Pendeta Za’ba. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 9, 130 - 143. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol9.10.2018

Zainal Abidin Borhan. (2017). Karangan asal Tun Sri Lanang. Sulalat al-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Published
2020-10-22
How to Cite
Mohamed Faizal, N., Abu Bakar, S. S., & Baharum, H. (2020). Seni Penolakan Melayu Antara Pemimpin Berdasarkan Teks Sulalat Al-Salatin. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11(2), 33-43. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.3.2020