Ciri-ciri Bijaksana Bendahara Tun Perak dalam Pembentukan Model Kepimpinan Berintegriti

Ingenuity Value of Bendahara Tun Perak in Developing A Model of Leadership with Integrity

Authors

  • Abdul Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • . Abdul Malik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjong Pinang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.3.2021

Keywords:

Bijaksana, Akal budi, Pandai, Berhati-hati, Intergriti

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperincikan ciri-ciri bijaksana kepimpinan Tun Perak yang sejajar dengan nilai integriti dengan tujuan membangunkan satu kerangka model kepimpinan berintegriti yang boleh dijadikan contoh kepemimpinan masa kini. Kajian ini adalah sebuah kajian kepustakaan menggunakan kaedah analisis kandungan dan analisis deskriptif. Sumber utama kajian adalah teks Sulalatus salatin yang dikaji oleh Muhammad Haji Salleh dan teks Tun Perak Pencetus Wawasan Empayar Melaka oleh Muhd Yusof Ibrahim (2009). Aspek utama yang diberi tumpuan dalam analisis ini ialah sifat bijaksana yang meliputi sifat manusia berakal budi, arif, pandai, berhati-hati dan cerdik sejajar dengan maksud integriti. Hasil analisis yang dilakukan, kajian ini mendapati nilai bijaksana Bendahara Tun Perak tergambar pada tiga sifat utamanya, iaitu akal budi, kepandaian dan sikap berhati-hati. Akal budi yang ada pada diri Tun Perak terbina sejak beliau masih kecil menerusi didikan dan pesanan-pesanan kebaikan ayahandanya. Kepandaian Tun Perak pula dapat dikesan dalam empat perkara iaitu pandai mengatur strategik perang, mentadbir, menasihatkan sultan dan memajukan perdagangan. Nilai bijaksana Tun Perak juga turut memancarkan lapan ciri kepimpinana yang dapat dijadikan contoh kepimpinan berintegriti yang boleh diketengahkan dalam kepimpinanan masyarakat dan negara pada pada hadapan.

This study is aimed at analyzing and detailing the Tun Perak leadership's worthy characteristics in line with the integrity value with the aim of developing a model of leadership with integrity that can be an example for current leadership. This study is a library research using content and descriptive analysis methods. The main sources are the text of `Sulalatus salatin` (2009) studied by Muhammad Haji Salleh and the text of `Tun Perak Pencetus Wawasan Empayar Melaka` by Muhd ​​Yusof Ibrahim (2009). The main focused on in this analysis is the nature of wisdom which includes the nature of human beings who are prudent, knowledgeable, clever, careful and ingenious in line with the meaning of integrity. This study found that the wise value of Bendahara Tun Perak is reflected in three main characteristics, namely common sense, intelligence and caution. Tun Perak's intellect was built since he was a child through his father's upbringing and kind messages. Tun Perak's ingenuity can be traced in four things, namely his skill in organizing war strategies, administering, advising the sultan and developing trade. Tun Perak's wise values ​​also radiate eight characteristics of leadership that can be used as an example of leadership with integrity that can be highlighted in the leadership of the community and the country in the future.

Keywords: Ingenuity, Intellect; Clever, Being careful. Integrity

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Ali. (2019) Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalam Kesusasteraan Melayu. Klang: MZ Edu Publications.

Ali, A.H. (2011). Konsep Keindahan dalam Kesusasteraan Melayu Tradisional. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 2, 99-117. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1109

Abdul Halim Ali. (2009). `Akal Budi Dalam Sajak-Sajak Dharmawijaya`. Jurnal e-UTAMA. Vol. 2, 69-80

Abdullah Hussain. (2005). Simpulan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Amril Othman Mohamad Rodzi Abd. Razak (2016), Pimpinan Dan Pembinaan Negara Bangsa: Ketokohan Tun Perak Berdasarkan Teks Sulalat Us-Salatin Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, Kertas kerja, Seminar Antarabangsa Ketokohan Tun Perak, anjuran Muzium Warisan Akademik UKM & Institut Kajian Sejarah & Patriotisme (IKSEP) 17 Oktober 2016.

Din, G., & Ali, A. (2020). Naluri Kemasyarakatan Mengangkat Keunggulan Kepengarangan Muhammad Hj Salleh Terhadap Pembangunan Minda Bangsa Melayu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8 (1), 26 - 41. Retrieved from http://rumpunjurnal.com//index.php/rumpun/article/view/5

Ghazali Taib & Abdul Halim Ali (2018) `Analisis Persejarahan Baharu Dalam Novel `1515`, Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 13, 2018, 42-57

Hamzah Hamdani. (1977). Tun Perak Pahlawan Melaka. Petaling Jaya: Syarikat Buku Uni Text.

Hailan Salamun, Hamdan Aziz, Fadzli Adam, Mustakimah Husein, Nik Anis Suhaila Nik Mohd & Rofishah Rashid. (2017), `Kepemimpinan Politik Melayu Membangunkan Masyarakat Bertamadun`. Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 372-381

Heni Rohaeni. (2016) `Model Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai` Jurnal Beranda, 4 (1) https://www.britannica.com/biography/Tun-Perak, dimuatturun pada 25.3.2021

Kamus Dewan. (2005). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kembaren, M. M., & Ali, A. H. (2020). Deskripsi Peranan Dua Ikon Membentuk Keperibadian Dan Hala Tuju Kehidupan Arena Wati Dalam Teks `Enda Gulingku`. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11(1), 33-45. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/3414

Megat Ayop Megat Arifin & Abd. Halim Ahmad (2016) `Kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam organisasi di Malaysia: Suatu tinjauan umum`, GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 12 issue 9,138 – 149.

Miski. (2016). Al-Qur’an Sebagai Sabab Wuru, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, 17 (1), 123-146

Mohd Sayuti, M. S., & Omar, J. (2017). Nilai Kepimpinan Pembesar Empayar Melayu Melaka Kajian Berasaskan Teks Sulalatus Salatin. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 5 (1), 171 - 192. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/52

Mohd Yusoff Hashim. (2008). Tun Perak Dalam Sejarah dan Dinamisme Ketamadunan Bangsa. Melaka. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.

Mubin Sheppard. (1969). Tun Perak Malacca’s Great Bendahara. Kuala Lumpur: longman.

Muhammad Haji Salleh. (2009). Sulalat al Salatin ya’ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu Karangan Tun Seri Lanang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd Norizam Jamian, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah & Yusmilayati Yunos. (2017). ` Keadilan Teras Kepimpinan Raja-Raja Melayu: Dari Era Tradisi Ke Kontemporari` Jurnal Melayu, Bil. 16(1) 2017, 62-81.

Muhd Yusof Ibrahim. (2009). Tun Perak Pencetus Wawasan Empayar Melaka. Kuala Lumpur: TINTA Publishers.

Mumtaz Began bt Abd Kadir, Norzaini Azman &Mohamed Sani Ibrahim. (2010). `Pengaruh Integriti Kepimpinan Terhadap Pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh di Institusi Pengajian Tinggi MARA` Akademika 78, Jan-Apr., 67-75

Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam.(2006). Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Nor Hashimah Jalaludin. (2014). Semantik dalam Akal Budi Melayu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Noor Muhammad, S. J. (2014). Strategi Utusan Kerajaan dalam Menjalin Hubungan Diplomatik pada Zaman Kesultanan Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 5, 113 - 144. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1198

Othman Bin Mustapha `Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam: Pendekatan Melalui Program Nilai-Nilai Murni` Jurnal Pengurusan Awam, 2012, 7-16.

Shaharir Mohamad Zain. (2013.) `Perkembangan Teori Kepemimpinan Islam-Melayu di Pascabima sejak Kedatangan Islam hingga Kini`. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 1(1), 2013, p.19 - 38

Suraiya Ishak. (2011). `Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad SAW`, Jurnal Hadhari, 3, (2) (2011) p. 23 – 44.

Downloads

Published

2021-05-03

How to Cite

Ali, A. H., & Abdul Malik, . (2021). Ciri-ciri Bijaksana Bendahara Tun Perak dalam Pembentukan Model Kepimpinan Berintegriti: Ingenuity Value of Bendahara Tun Perak in Developing A Model of Leadership with Integrity. PENDETA, 12(1), 26–39. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.3.2021