Karya Kesusasteraan sebagai satu Manifestasi fungsi Seorang Manusia

Literature Works as a Manifestation of the Function of a Human Being

Authors

  • Abdul Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.fa.2.2022

Keywords:

Estetika Bersepadu, karya kesusasteraan, manusia, kesepaduan, perkaitan, keadaman

Abstract

Makalah ini adalah sebuah analisis konseptual bertujuan membincangkan empat prinsip penting yang mendasari konsep asas teori Estetika Bersepadu. Konsep ini menjelaskan bahawa teks kesusasteraan memiliki padanan dengan ciri-ciri penciptaan manusia pertama iaitu nabi Adam a.s. yang dapat mendeskripsi makna keindahan. Penciptaan manusia disifatkan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna (indah) kejadiannya. Kesempurnaan ini tergambar pada proses penciptaannya yang berlaku secara sepadu melibatkan unsur fizikal (tanah) dengan unsur dalaman (roh). Manusia juga dibekalkan dengan akal dan ilmu yang menjadikan dirinya makhluk yang sempurna dan indah kejadiannya berbanding dengan seluruh makhluk yang lain. Penciptaan manusia pertama ini juga berkait secara langsung dengan keterangan al-Quran serta realiti fungsinya selaku khalifah bagi menyampaikan perutusan-perutusan Allah (Peciptanya) di atas muka bumi. Berasaskan proses dan hakikat penciptaan manusia inilah diambil sebuah referensi bagi mendeskripsikan konsep keindahan teks kesusasteraan yang dihasilkan pengarang bagi menyampaikan mesej kepada pembaca. Penciptaan manusia memenjelmakan empat aspek penting iaitu keadaman, kesepaduan, perkaitan dan keperibadian estetik yang dijadikan prinsip utama teori Estetika Bersepadu yang digagaskan oleh Abdul Halim Ali pada tahun 2010. Prinsip-prinsip ini secara holistik dapat menunjukkan bahawa karya kesusasteraan adalah sebuah karya yang indah dan praktikal dalam menjalankan fungsinya menyampaikan perutusan pengarang kepada pembaca sebagaimana fungsi manusia menyampaikan perutusan Sang Pencipta (Allah) kepada semua manusia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Abdul Halim Ali, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

Pengarah Pusat Ulul Albab, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

References

Al-Quran dan terjemahannya.(1428 H). Cetakan Kerajaan Arab Saudi.

A. Halim Ali (2018) Inti Sati Teori Sastera Barat dan Malaysia. Shah Alam: NHA Excell Resources.

Abdul Hadi W.M. (2000). Cakrawala estetik dan budaya. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdul Halim Ali (2010) Konsep estetika bersepadu: terapan dan analisis terhadap karya-karya puisi Ahmad Kamal Abdullah, tesis ijazah doktor falsafah, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, I. R., & Ali, A. H. (2019). Terapan Konsep Feminisme Talbiah Dalam Cerpen Akar Cinta Karya Aminah Mokhtar . Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 46 - 85. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/27

Abu Hassan Abdul. (2007). `Strategi retorik dalam autobiografi melayu: Perbandingan karya hamka dengan shahnon ahmad. Tesis doktor falsafah. Kuala Lumpur. Uiversiti Malaya.

Abul Fidaa’ Ismail bin Katsir al-Quraisy (2004) Kisah para nabi: Teladan bagi orang berakal.(terjemahan). Kuala Lumpur: Darul Fajr Sdn. Bhd.

Adib Bisri Musthofa. (1999). Tarjamah shahih Muslim. (Jilid 1). Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie.

Afif Abdullah. (1989). Nabi-nabi dalam islam. Klang: Klang Book Centre.

Ahmad J. Hussien. (1992) `Gagasan puisi islam`. Sarina. Keluaran 78 September 1982.

Hamidah Abdul Hamid. (1995). Pengantar estetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Haron Din, et al. (1997). Manusia dan Islam. (Jld Dua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/

Mohd Affandi Hassan. (1992). Pendidikan estetika daripada pendekatan tauhid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Kamal Hassan. (1981). `Konsep keindahan dalam islam dan hubungannya dengan seni dan sastera`. Jurnal islamiyyat, Jilid 3/81, Bangi: Terbitan Fakulti Pengajian Islam UKM.

Muhammad Haji Salleh, (2000) Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dan Pustaka.

Mustafa `Abd Rahman. (1992). Hadith 40: Terjemahan dan syarahan. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Rahman Shaari. (1993). Memahami gaya bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. H. Nasr. (1989). Falsafah kesusasteraan dan seni halus. (terj). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shafie Abu Bakar. (1997). `Takmilah: Teori, Falsafah dan Prinsip` Dalam Mana Sikana (Pngr). Teori Sastera dan Budaya Dalam Kajian Akademik. Bangi: Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shahnon Ahmad. (1981). Kesusasteraan dan etika islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Sohaimi Abdul Aziz. (1998). Rasa-fenomenologi:Penerapannya terhadap karya A.Samad Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

Ali, A. H. (2022). Karya Kesusasteraan sebagai satu Manifestasi fungsi Seorang Manusia: Literature Works as a Manifestation of the Function of a Human Being. PENDETA, 13(1), 11–25. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.fa.2.2022

Issue

Section

Feature Article