Kesantunan Bahasa dalam Novel KOMSAS Silir Daksina

Authors

  • Nor Hani Suhaimi Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Teknologi Mara (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia
  • Mohamad Nik Mat Pelet Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Teknologi Mara (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol15.1.2.2024

Keywords:

kesantunan bahasa, Prinsip Kesantunan Leech, novel KOMSAS Silir Daksina, sekolah menengah

Abstract

Kesantunan bahasa adalah penggunaan bahasa baik dan beradab serta menunjukkan penghormatan yang dapat menggambarkan peribadi mulia seseorang penutur. Novel-novel sastera kini dijadikan sebagai novel KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya bagi murid sekolah menengah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti maksim kesantunan dalam dialog penceritaan novel Silir Daksina dan menganalisis berdasarkan Prinsip Kesantunan oleh Leech (1983). Pendekatan kualitatif dengan mengaplikasikan kaedah analisis teks digunakan untuk menganalisis data dalam kajian yang dijalankan. Novel Silir Daksina oleh Nizar Parman (2010), digunakan sebagai data kajian. Dapatan kajian mendapati bahawa semua enam maksim yang diperkenalkan oleh Leech (1983) digunakan dalam ujaran dialog novel Silir Daksina. Implikasi daripada kajian ini mampu memberi pendedahan kepada pembaca dan masyarakat berkenaan kepentingan penggunaan bahasa yang santun dalam sesebuah karya penulisan. Penggunaan bahasa dalam sesebuah karya penulisan yang diguna pakai untuk pembelajaran mencerminkan pembentukan generasi itu sendiri. Justeru, unsur kesantunan boleh memberi impak positif terhadap penggunaan bahasa murid sekolah menengah sekiranya ia diterapkan secara langsung dalam bahan pengajaran dan pembelajaran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian Norfaizah Abdul Jobar, Mohd Rashid Md Idris, Arif Mohamed, Nur Farahkhanna Mohd Rusli & Zamri Mahamod. (2020). The Application of Literary Components (Komsas) Materials in Teaching and Learning the Malay Language among Secondary School Students. Universal Journal of Educational Research, 8(12A), 7547 - 7554.

Ahmad Fuad Mat Hassan, Khairul Faiz Alimi, Hishamudin Isam & Mashetoh Abd Mutalib. (2020). Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Formal dan Tidak Formal dalam Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal Komunikasi, 36(4), 410-427.

Asmah Haji Omar. (2000). Wacana, Perbincangan, Perbahasan, Dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ayuni Mohamad Bakari & Rohaidah Kamaruddin. (2019). Prinsip Kesopanan dalam Kesantunan Bahasa Drama Zahira. International Journal of the Malay World and Civilisation, 7(1), 15 – 26.

Ayuni Mohamad Bakari. (2017). Kesantunan Berbahasa dalam Drama Zahira. Tesis Master. Universiti Putra Malaysia.

Chew Fong Peng & Nurmaziah Majelan. (2019). Pelaksanaan pendidikan perpaduan menerusi teks KOMSAS dalam kalangan pelajar tingkatan dua. PENDETA, 10, 75–90.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.

Hairul Anuar Harun & Mohd Azam Sulong. (2022). Perjuangan Hidup Melayu dalam Karya M. Nasir. PENDETA, 13(Fearute Article),1-16.

Husairi Hussin, Nor Hasimah Ismail & Mohd Isha Awang. (2020). Keupayaan Novel Komsas Menerapkan Nilai Perpaduan Bersikap Terbuka dalam Kalangan Murid. Malay Literature, 33(2), 295‒317.

Indirawati Zahid & Arina Johari. (2018). Kesantunan Melayu: Analisis Konteks Perbualan dalam Rancangan Bual Bicara. Journal of Language Studies, 18(4), 168-185.

Mohamad Zaki Abdul Halim & Melor Fauzita Md. Yusoff. (2020). Analisis Kesantunan Bahasa dan Keberkesanan Komunikasi dalam Skrip Drama: ‘Wan Embong’. Seminar Antarabangsa Susatera, Bahasa dan Budaya Nusantara.

Mohd Haniff Mohammad Yusoff, Siti Hamira Hamzani & Rohaya Md. Ali. (2018). Fenomena Kesantunan Bahasa Dalam Novel Lentera Mustika. Idealogy Journal, 3 (2), 100-109.

Nizar Parman. (2010). Silir Daksina. Utusan Publications & Distributors.

Noor Fadilah Dawi & Asiah Abas. (2020). Kesantunan Berbahasa Dalam Kalangan Murid Universiti Malaysia Sabah. MANU 31 (2), 133-152.

Norazilah Buhari, Nor Azlili Hassan & Nik Norazira Abd Aziz. (2023). Kesopanan Berbahasa Masyarakat Malaysia Mengikut Prinsip Kesopanan Leech. International Journal of Law, Government and Communication, 8 (32), 397-411.

Nur Alisha Mengga. (2023). Unsur Tumbuhan sebagai Perlambangan dalam Peribahasa. PENDETA, 14 (2), 1-10.

Muhammad Nurhazwan Sabirin, Nur Farahkhanna Mohd Rusli & Norfaizah Abdul Jobar. (2021). Kesantunan Berbahasa dalam Laman Muka Buku Upsi Confession Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech (1993). Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-11.

Sara Beden. (2019). Prinsip dan Strategi Kesantunan Penulisan dalam Artikel Ruangan Agenda Bahasa. Issues in Language Studies. 8 (1), 108-133.

Sara Beden. (2020). Kesejajaran Kesantunan Bahasa dalam Perutusan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin dengan Prinsip Kesopanan Leech (1983), 24 (1), 051-080.

Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan & Mohd Firdaus Che Yaacob. (2023). Akal Budi Orang Melayu menerusi Cerita-cerita Rakyat. PENDETA, 14(2), 56-70.

Downloads

Published

2024-02-14

How to Cite

Suhaimi, N. H., & Pelet, M. N. M. (2024). Kesantunan Bahasa dalam Novel KOMSAS Silir Daksina. PENDETA, 15(1), 16–26. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol15.1.2.2024

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)