Analisis keperluan Pembangunan Permainan Busy Box bagi membantu Kemahiran Motor Halus Kanak-kanak Taska

Authors

  • Nur Azreen Che Nazi Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Norly Jamil Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.7.2023

Keywords:

Busy box, motor halus, kanak-kanak, analisis keperluan

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk menganlisis keperluan membangunkan sebuah permainan busy box untuk membantu meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak TASKA. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah kajian tinjauan rentas silang.  Dalam kajian ini pembangunan permainan busy box menggunakan model ADDIE yang hanya melibatkan satu fasa sahaja, iaitu analisis keperluan. Instrumen soal selidik dalam bentuk google form telah digunakan. Sampel kajian terdiri daripada 32 orang guru TASKA dalam fasa analisis keperluan. Sampel dipilih secara rawak mudah. Data dianalisis menggunakan analisis diskriptif iaitu melihat kekerapan, min dan peratusan menggunakan IBM SPSS (Statistical Package of Social Sciences) versi 20. Dapatan kajian fasa analisis menunjukkan terdapat keperluan bagi penyelidik membangunkan sebuah permainan busy box untuk membantu meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak TASKA dengan nilai min 2.19 (SP = 1.00.1). Cadangan kajian akan datang supaya kajian ini diperluaskan dengan melibatkan semua kategori umur kanak-kanak sehingga kanak-kanak prasekolah. Hal ini supaya dapat mengesan sekiranya ada kanak-kanak yang mempunyai kemahiran motor di prasekolah dan dapat membantu mengatasi masalah kanak-kanak tersebut. Kesimpulannya, pengkaji berharap kajian ini dapat memberikan kebaikan, input, ilmu yang berguna dan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak ini.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brock et al. (2009) Keberkesanan Modul Belajar Melalui Bermain Terhadap Kefahaman Pengalaman Pranombor Kanak-kanak Prasekolah. 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013). Doi: https://humanities.utm.my/education/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/431.pdf

Brown, Walkley dan Holland (2004). Kesan Program Permainan terhadap Kemahiran Motor Kasar Kanak-kanak Prasekolah di Negeri Sembilan, Malysia. Universiti Putra Malaysia. Doi: daripada http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/66920/1/FPP%202016%2037%20IR.pdf

Camilla Björklund, M. M. H. P. (2018). Perkembangan Fizikal Motor Halus Kanak-kanak di Tadika Menggunakan Busyboard. Jurnal Dunia Pendidikan. 3(2) 495-511. Diperoleh daripada https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/14582/7546

Chua. (2006) Kaedah dan Statistik Penyelidikan, Kaedah Penyelidikan Buku 1. Kuala lumpur. Penerbit Mc Graw Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd

Eko Firman Kurniawan, D. K. (2019). PENGARUH MEDIA BUSY BOARD TERHADAP MOTORIK HALUS ANAK USIA 3-4 TAHUN. FakultasIlmuPendidikan, UniversitasNegeri Surabaya, Vol 8, No 1 (2019)

Elias, R., Mahizer Hamzah, Mahani Razali. (2017). Kesesuaian pembangunan KitAB Cerdas untuk kemahiran bacaan awal kanak-kanak taska. Jurnal Pendidikan Awal KanakKanak Kebangsaan, 6((32-47)). doi:https://doi.org/10.37134/jpak.vol6.sp.3.2017

Grissmer. (2010). Perkembangan Fizikal Motor Halus Kanak-kanak di Tadika Menggunakan Busyboard. Jurnal Dunia Pendidikan. 3(2) 495-511. Diperoleh daripada https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/14582/7546

Hashim, N. H., & Lah, Y. C. (2003). Panduan pendidikan prasekolah: PTS Pub. & Dist

Hertzog. (2016) Perkembangan Fizikal Motor Halus Kanak-Kanak Di Taska Menggunakan Busyboard. Jurnal dunia pendidikan. 3(2) 495-511. Doi: https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/download/14582/7546/

Jarmila bubikova-Moan. (2019) Perkembangan Fizikal Motor Halus Kanak-Kanak Di Taska Menggunakan Busyboard. Jurnal dunia pendidikan. 3(2) 495-511. Doi: https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/download/14582/7546/

Kangas. (2016) Perkembangan Fizikal Motor Halus Kanak-Kanak Di Taska Menggunakan Busyboard. Jurnal dunia pendidikan. 3(2) 495-511. Doi: https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/download/14582/7546/

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan). Kuala Lumpur: Penulis.

Mahfuzah (2014) Pemulihan Fungsi Kemahiran Halus Kanak-kanak Masalah Pembelajaran oleh Jurupulih Cara Kerja di Pusat Terapi. Diperoleh daripada https://ir.upsi.edu.my/doc.php?t=d&id=d7293a11af48651afc8ace2a1366af8962da85217e5f0

McHale, K., & Cermak, S. A. (1992). Fine motor activities in elementary schools: Preliminary findings and provisional implications for children with fine motor difficulties. American Journal of Occupational Therapy, 46(10), 898-903.

Mohd Hanafi, Hasnah Toran dan Nor Asyikin (2014) Pemulihan Fungsi Kemahiran Halus Kanak-kanak Masalah Pembelajaran oleh Jurupulih Cara Kerja di Pusat Terapi. Doi: https://ir.upsi.edu.my/doc.php?t=d&id=d7293a11af48651afc8ace2a1366af8962da85217e5f0

Naquih Nahar et. al,. (2017) PENGGUNAAN GAJET TERHADAP PERKEMBANGAN KANAKKANAK PRASEKOLAH. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 9. 113-126. Doi: juppri,+Artikel+14+Final+Aina+Rasyidah_publish.pdf

Norazizah Abdul Rahman. (2016). PEMBELAJARAN SECARA INISIATIF KANAK-KANAK MENERUSI PENDEKATAN PROJEK: DARI TUMBUHTUMBUHAN KE SEKAKI PAYUNG. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 5, 5(Vol 5 (2016): Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan)

Sundus (2018) Penggunaan Gajet Terhadap Perkembangan Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 9. 113-126. Diperoleh daripada https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4543

Syafril et al., (2018). Penerapan Kaedah Tunjuk Cara dalam Aktiviti Fizikal dan Estetika untuk Meningkatkan Kemahiran Menggunting Kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 10 (2), 85-102. Doi: https://www.researchgate.net/publication/357174150_Penerapan_Kaedah_Tunjuk_Cara_dalam_Aktiviti_Fizikal_dan_Estetika_untuk_Meningkatkan_Kemahiran_Menggunting_Kanak-kanak

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Che Nazi, N. A., & Jamil, N. (2023). Analisis keperluan Pembangunan Permainan Busy Box bagi membantu Kemahiran Motor Halus Kanak-kanak Taska. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 69–84. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.7.2023