Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: Satu analisis pragmatik

Metaphorical usage of conflict plot in film: A pragmatic approach

Authors

  • Aminnudin Saimon Universiti Putra Malaysia, Serdang, Seri Kembangan, Selangor, Malaysia
  • Zaitul Azma Zainon Hamzah Universiti Putra Malaysia, Serdang, Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.5.2019

Keywords:

Bahasa Kiasan, Konflik, Filem Melayu, Pendekatan Pragmatik

Abstract

Bahasa kiasan merupakan satu bentuk bahasa yang diungkapkan bagi mengindahkan sesuatu perkara yang kurang elok atau mempunyai niat yang tidak elok. Pengungkapan bahasa kiasan dalam konflik ini mempunyai pelbagai tujuan, antaranya mengungkapkan ketidakpuasan hati, kekecewaan dan perkelahian. Sehubungan itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa kiasan dalam plot konflik menggunakan pendekatan pragmatik. Data diperoleh menerusi filem Melayu yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad, iaitu Lanchang Kuning, Semerah Padi, Hang Jebat dan Seri Mersing. Hasil kajian mendapati bahasa kiasan banyak diungkapkan dalam plot konflik bagi menyatakan kekecewaan, perkelahian dan ketidakpuasan hati. Kajian ini juga membuktikan bahawa pengungkapan bahasa kiasan dapat difahami oleh komunikator berdasarkan pendekatan teori pragmatik. Kesimpulannya, penelitian terhadap bahasa dalam filem telah dapat menyerlahkan keperibadian, akal budi positif atau negatif dan kekreatifan masyarakat Melayu dalam menyampaikan sesuatu perkara dalam suasana konflik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Ganing Laengkang. (2018). Analisis Lakuan Bahasa Terhadap Teks Khutbah Jumaat Negeri Selangor. Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor. Bil. 2. No. 1. 2018.

Abdul Basir Awang et, all. (2016). Tetenunan Kinayah Arab dan Kiasan Melayu: Suatu Analisis Kontrastif. Volume 5, Issue 1 2016, e-Academia Journal UiTMT.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2011), Kamus Peribahasa Kontemporari. Edisi Ketiga. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Aminnudin Saimon & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2016). Pentafsiran Makna dalam Ujaran Saling Memahami. Jurnal Linguistik, vol. 20 (2) Disember 2016 (033 – 041).

Anida Sarudin. (2010). Aspek Kognitif dalam Pembentukan Simpulan Bahasa Kata Makan. PENDETA – Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu.

Black, C. (2003). Speaking with Foked Tongue: A Comparative Study of Metaphor and Metonymy in English and Malay Phraseology. University of Surrey: Department of Linguistic, Cultural & International Studies. Metaphor & Symbol. 18 (4). 289 – 310.

Black. C. (2002). Figuration, Lexis and Cultural Resonance: A Corpus Based Study of Malay. Journal of Pragmatics. 10:3, 281 – 300.

Carston, R. (2010). Metaphor: Ad Hoc Concepts, Literal Meaning and Mental Images. Proceeding of the Aristotelian Society, 110, 295 – 321.

Faziela Abu Bakar dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2017). Unsur Emosi dalam Novel Komsas. PENDETA – Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu.

Hamidah Abdul Wahab dan Wan Robiah Meor Osman. (2009). Unsur Kiasan dalam Wacana Khutbah Jumaat di Malaysia. Kertas Kerja dimajukan dan dibentangkan di Seminar Internasional Pertemuan Linguistik Utara- 6, Medan. Universiti Sumatera Utara & Balai Bahasa, Medan.

Hasmidar Hassan & Jafizah Jaafar (2016). Penginterpretasian Peribahasa dan Hubungannya dengan Kemahiran Berfikir: Analisis Berdasarkan Teori Relevans. Jurnal Bahasa, Jilid 16. Bil. 1 (2016).

Hatta Azad Khan (2014). Teater, Filem dan Pengurusan Seni. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Hawiyah Baba & Nor Hashimah Jalaluddin (2015). Nilai Melayu dalam Simpulan Bahasa: Analisis Pragmatik. Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd. Aris Anis & Ahmad Esa (2016). Fungsi dan Peranan Komunikasi Berimplikatur dalam Budaya Masyarakat Melayu Islam. Jurnal Pemikir Pendidikan (2016) 7: 101 – 112.

Mohd. Rasdi Saamah (2011). Alam dan Budaya dalam Bahasa Kiasan Bahasa Semai. Dibentangkan di Seminar Penyelidikan 2011 Zon Timur di IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu.

Nor Afiqah Wan Mansor & Nor Hashimah Jalaluddin (2016). Makna Implisit Bahasa Kiasan Melayu: Mempertalikan Komunikasi, Kognisi dan Semantik. Jurnal Komunikasi. Malaysian Journal of Communication. Jilid 32 (1) 2016: 189-206.

Noraini Shahida Ishak & Maschitah Mansor, M. (2014). Peribahasa: Gambaran Minda Melayu dalam Penciptaan Iklan. Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD: UIAM.

Saripah Banseng dan Rosline Sandai. (2017). Unsur Bahasa Kiasan Metafora dalam Sampi Iban. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 8. 2017.

Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. New York: Cambridge University Press.

Siti Zuhaidah Zakeria dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2017). Konflik dalam Cerita Rakyat dan Kesannya kepada Kanak-Kanak. PENDETA – Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu.

Sperber, D. & Wilson, D. (1995). Relevance Communication and Cognition Second Edition.Cambridge: University Press.

Sperber, D. & Wilson, D. (1986). Relevance Communication and Cognition. Cambridge: University Press.

Video Compact Disc. Filem Semerah Padi (1956)

Video Compact Disc. Filem Hang Jebat (1961)

Video Compact Disc. Filem Seri Mersing (1961)

Video Compact Disc. Filem Lancang Kuning (1962)

Wong Shia Ho (2014). Penggunaan Simbol dalam Teks Ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori Relevans. Jurnal Bahasa, Jilid 14. Bil. 1 (2014) hlmn. 60 – 91

Yusniza Yaakub dan Noriah Mohamed. (2018). Ungkapan Berimplikatur Sebagai Strategi Kesopanan dalam Warkah Pendeta Za’aba. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 9. 2018.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan (2011). Peribahasa Melayu Penelitian Makna dan Nilai. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011). Bahasa dan Pemikiran dalam Peribahasa
Melayu. GEMA Online™ Journal of Language Studies, Vol. 11 (3), September 2011.

Zohreh Rasekh Eslami. (2017). Refusal: How to Develop Appropriate Refusal Strategies. Texas A&M University. 217 – 236.

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

Saimon, A., & Hamzah, Z. A. Z. (2019). Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: Satu analisis pragmatik: Metaphorical usage of conflict plot in film: A pragmatic approach. PENDETA, 10, 37–74. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.5.2019