Pelestarian Alam Sekitar Dari Perspektif Tempatan Masyarakat Kadazandusun di Kawasan Banjaran Gunung Kinabalu

Nature Conservation from the Perspective of Local Kadazandusun Society in Mountain Kinabalu Range Area

Authors

  • Minah Sintian Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Saripah Banseng Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Yabit Alas Pusat Bahasa, Universiti Brunei Darussalam, BRUNEI

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.1.2022

Keywords:

Masyarakat Kadazandusun, perspektif tempatan, amalan dan kepercayaan, pelestarian alam

Abstract

Makalah ini bertujuan mengenal pasti perspektif tempatan melalui amalan dan kepercayaan masyarakat Kadazandusun yang tinggal di kawasan banjaran gunung Kinabalu dalam membantu pelestarian alam sekitar. Penyelidikan kualitatif melalui kajian lapangan dan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data. Kerja lapangan dikendalikan di dua buah kampung yang melibatkan lima orang informan berusia antara 69 hingga 84 tahun menggunakan kaedah temu bual. Kajian mendapati masyarakat Kadazandusun mengamalkan upacara mantera dan mimpi yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan animisme sewaktu membuka tanah untuk pertanian. Selain itu, mereka mempercayai adanya kawasan sakral yang menghalang penduduk kampung daripada menebang dan mengambil tumbuhan dan isi sungai dengan sewenang-wenangnya. Mereka juga menggunakan strategi tempatan yang terancang sewaktu proses pembakaran ladang untuk tujuan mengelakkan kebakaran hutan. Penanaman tumbuhan di kawasan tebing pula dapat mengurangkan risiko tanah runtuh dan geluncuran tanah. Kesimpulannya, perspektif tempatan melalui amalan dan kepercayaan dapat melengkapi sains dan teknologi dalam mengurangkan masalah ekosistem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ak. Mohd Rafiq Ak Matusin, Norfatiha Othman, Chamhuri Siwar, & Sharina Abdul Halim. (2019). Pelancongan lestari Malaysia mendepani bencana alam: Kes gempa bumi Ranau (2015). Asian Journal of Environment, History and Heritage, 3(1), 15-23.

Alidri, A. (2016). Traditional wisdom in land use and resource management among the Lugbara of Uganda: A Historical Perspective. SAGE, 1-13, doi: 10.1177/2158244016664562

Chua, Y.P. (2006). Kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Dayu Sansalu. (2008). Kadazandusun di Sabah pendidikan dan proses pemodenan 1881-1967. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dg. Nur Fairuzzimah, & Jurry Foo. (2021). Penyertaan komuniti tempatan dalam pemuliharaan ekosistem sungai Mansahaban berasaskan system bombon di Kg. Marakau, Ranau. Journal of Borneo Social Transformation Studies (JOBSTS), 7(1), 56-64.

Francis Diawuo, & Issifu Abdul Karim. (2015). Exploring the African traditional belief systems in natural resource conservation and management in Ghana. The Journal of Pan Africa Studies. 8(9), 115-131.

Jawatankuasa Pemegang Amanah Kampung Bundu Tuhan Ranau. (t.t). Protokol Kg. Bundu Tuhan.

Keesing, R. (1974). Teori-teori tentang budaya. (Amri Marzali, trans.). Annual Review of Anthropology. Antropologi No. 52 (pp. 3-32).

Low Kok On. (2005). Membaca mitos dan legenda Kadazandusun. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Minah Sintian. (2013). Kepercayaan dan amalan masyarakat Kadazandusun dalam pemeliharaan alam sekitar. Prosiding dari Persidangan Intelektual Kebangsaan Malaysia (ms. 631-642). Tanjong Malim: Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M. Yusuf, & Ali Mursyid Azizi. (2020). Upacara Bhuta Yadnya sebagai ajang pelestarian alam. Jurnal Studi Agama-Agama, 16(1), 112-131.

Nazarea, V.D. (2006). Local knowledge and memory in biodiversity conservation. Annual Review of Anthropology. Advance online publication. doi.10.1146/annurev.anthro.35.081705.123252.

Noran Nabilla Nor Azlan, Norbert Simon, Azimah Hussin, Rodeano Roslee, & Lee Khai Ern. (2017). Pencirian sifat kimia bahan tanah pada cerun gagal di sepanjang jalan Ranau-Tambunan, Sabah Malaysia. Sains Malaysiana, 46(6), 867-877.

Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, & Jajang Gunawijaya. (2011). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. Makara, Sosial Humaniora, 15 (1), 67-76.

Rosliah Kiting, Rosy Talin, & Saidatul Nornis Mahali. (2017). Kearifan Tempatan dalam Sudawil (Pantun) Kadazandusun dan pelestariannya melalui pengajaran di sekolah. Dlm. Nazarudin Zainun & A.S. Hardy Shafii (eds.). Nusantara daripada pelbagai perspektif kearifan tempatan (pp.33-51). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Ramle Abdullah, Asmawi Ibrahim, Mohamad Hafis Amat Simin, Nur Hafizah Ramle, & Mohd. Sukhairi Mat Rasat. (2014). Pemuliharaan hutan dalam kalangan masyarakat Semaq Beri di negeri Terengganu, Malaysia. Malaysia Journal of Society and Space, 10(3), 113-124.

Pals, D.L. (2011). Seven theories of religion. (Edisi baharu) (Inyiak Ridwan Muzir & M. Syukri, Penterj.). Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD.

Pugh-Kitingan, Jacqueline, & Baptist, Judeth John. (2011). Music for Cleansing the Universe- Druming and Gong Esemble Music in the Mamahui Pogun Ceremonies of the Lotud Dusun of Tuaran, Sabah, Malaysia. Diperolehi pada Mac 20, 2021, daripada www.thefreelibrary.com

Suchart Burirat, Penkae Thamsenamupop, & Sonton Kounbuntoam. (2010). A study of local wisdom in management of the community forest in Ban Nong Hua Khon, Tambon Nong Muen Than, at Samat District, Roi-Et Province. Pakistan Journal of Social Sciences, 7(2), 123-128.

Suraya Sintang, Assis Kamu, & Fatimah Sudirman. (2020). Kesedaran beragama masyarakat Kundasang dan Ranau kesan daripada bencana gempa bumi. Jurnal Peradaban, Jil.13, 23-45.

Suzianah Jiffar. (2014, Disember 1). BH bongkar: Kemusnahan hutan punca suhu di kaki Gunung Kinabalu meningkat. Berita Harian Online. Dipetik daripada http://www.bharian.com.my/node/20802

Uyeda, L.T., Entang Iskandar, Azhari Purbatrapsila, Joko Pamungkas, Wirsing, A., & Kyes, R.C. (2014). The role of traditional beliefs in the conservation of herpetofauna in Banten, Indonesia. Fauna & Flora International, Oryx, 1- 6. doi:10.1017/S0030605314000623

Veronica P. Atin. (2013). Nilai sosial masyarakat Kadazandusun berdasarkan teks Tuaran adat dan Dusun customs in Putatan district. Dalam Saidatul Nornis Mahali (ed.). Nilai dan norma masyarakat di Sabah (hlm.23-48). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Published

2022-12-30

How to Cite

Sintian, M., Banseng, S., & Alas, Y. (2022). Pelestarian Alam Sekitar Dari Perspektif Tempatan Masyarakat Kadazandusun di Kawasan Banjaran Gunung Kinabalu: Nature Conservation from the Perspective of Local Kadazandusun Society in Mountain Kinabalu Range Area. Jurnal Peradaban Melayu, 17(2), 1–11. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.1.2022

Most read articles by the same author(s)