Cerita Rakyat Sebagai Simbol Kekayaan Nilai Ketamadunan Masyarakat Melayu

Authors

  • Mohd Firdaus Che Yaacob Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.2.1.2021

Keywords:

Cerita Rakyat, Masyarakat Melayu, Nilai Ketamadunan, Pendekatan Moral

Abstract

Cerita rakyat merupakan medium yang disampaikan secara lisan oleh penglipur lara dan memiliki kekuatan nilai ketamadunan yang sememangnya telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu sejak zaman dahulu dan dipanjang kepada generasi hari ini. Namun begitu, masyarakat zaman sekarang menganggap bahawa cerita rakyat sebagai perkara yang asing dan membosankan. Oleh hal yang demikian, kajikan ini dijalankan untuk membuka minda masyarakat agar lebih menyedari akan keistimewaan cerita rakyat yang memiliki nilai ketamadunan dalam kalangan masyarakat Melayu sebagai medium pembetukan moral positif. Sehubungan itu, objektif kajian ini ialah mengenal pasti dan menganalisis nilai ketamadunan masyarakat Melayu yang terkandung di dalam cerita rakyat di Tumpat, Kelantan. Seterusnya, pendekatan moral yang terkandung dalam teori pengkaedahan Melayu, cetusan oleh Hashim Awang pada tahun 1989 dijadikan sebagai deduktif kajian. Selain itu, kajian ini membataskan beberapa cerita rakyat seperti Tujuh Bersaudara, Puja Berubat, Sungai Ketapang dan Semangat Laut. Tambahan pula, pendekatan analisis kandungan kualitatif dipilih sebagai kerangka panduan untuk menyempurnakan kajian ini. Sebagai kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini membuktikan bahawa cerita rakyat di Tumpat, Kelantan termuat nilai ketamadunan yang dapat membentuk jati diri masyarakat Melayu agar lebih maju.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-Syarqawi, Hasan. (1987). Mu’jam al-alfadzhil al-shufiyyah. Kairo: Muassasah Mukhtar.

Anni Zulfiani Husnar, Siti Saniah & Fuad Nashori. (2017). Harapan, Tawakal, dan Stres Akademik. Jurnal Penelitian Psikologi. 2 (1). 94-105.

Dundes, A. (1965). The Story of Folklore. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Fowler, J. (1978). Life Faith Patterns: Structural of Trust and Loyalty. Dalam Fowler, J., & Keen, S. (Eds.). Ufe Maps: Conversations on the Journey of Faith. Edited by Jerome Berryman. Waco, Texas: Word Books Publisher: 14-101.

Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsip Penerapannya. Seminar Bengkel Kajian Teori Sastera Melayu. Riviera Bay Resort, 20-23 Jun.

Hashim Musa. (2008). Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Selangor.

Intan Zahariah Gaisun & Arba’ie Sujud. (2019). Beriman Kepada Allah SWT Sebagai Fitrah Manusia Dalam Skrip Drama ‘Tiang Seri Tegak Berlima’ Karya Noordin Hassan. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 10, 1-11.

Jumali Selamat. (2001). Nilai-Nilai dalam Pantun Melayu. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Mohd Fahmi Ismail & Mohd Firdaus Che Yaacob. (2018). Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar Gua Musang, Kelantan: Satu Pengaplikasian Sastera Warisan. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 6 (2), 101-120.

Mohd Firdaus Che Yaacob & Normaliza Abd Rahim. (2014). Cerita Rakyat Membentuk Moral Positif Kanak-Kanak Melalui Nilai Murni. Journal of Business and Social Devolepment. 2 (2), 74-85.

Mohd Firdaus Che Yaacob & Normaliza Abd Rahim. (2016). Nilai Baik Hati Menerusi Cerita Rakyat Melayu Terhadap Masyarakat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu. Journal of Business and Social Devolepment. 4 (2), 48-57.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2018). Nilai-Nilai Murni dalam Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan: Satu Penelitian Pengkaedahan Melayu. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Universiti Malaysia Kelantan.

Mohd Nazri Abdul Rahman, Mariani Md. Nor Romli Darus, Ahmad Shobry Mohd Noor, Arun Daud, Rinau Lintan & Nor Asiah Muhamad. (2017). Cerita Rakyat Orang Asal Sabah Sebagai Medium Pembelajaran Asas Literasi: Analisis Keperluan. Jurnalkurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 5 (4), 26-30.

Muhammad Safuan Ismail, Roslina Abu Bakar & Nik Rafidah Nik Muhamad Effendy. (2018). Cerita Jenaka Melayu Suatu Manifestasi Watak Dan Perwatakan Positif. Jurnal Melayu Sedunia. 1 (1), 296-329.

Mohd Taib Osman. (1976). Pendokumentasian Sastera Rakyat dan Sastera Daerah Malaysia. Dewan Sastera. 7: 39-41.

Muhammad Idrus. (2006). Keraguan Kepada Tuhan pada Remaja. Jurnal Pemikiran dan Penelitin Psikologi. 11 (21), 27-36.

Norazimah Zakaria, Mazarul Hasan Mohamad Hanapi, Makmur Harun & Farra Humairah Mohd. (2019). Unsur Mitos Berdasarkan Teks Sastera Melayu Tradisional. International Journal of Humanities, Philosophy and Language. 2 (6), 78-87.

Norita Ariffin. (2006). Nilai-Nilai Budi Masyarakat Melayu dalam Pantun. Tesis Sarjana Sastera, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Normaliza Abd Rahim. (2014). Perception on the Animals Fable ‘Bird of Paradise’ Song. Asian Social Science Journal. Oktober, 10 (19), 17-23.

Sabiq, S. S. (1982). Fiqh-us-Sunnah. Arab Saudi: Adam Publishers.

Siti Rabiatul Adawiah Jaffar. (2013). Nilai-Nilai Murni dalam Komik Upin dan Ipin Suatu Gambaran Kebudayaan Melayu. Tesis Sarjana Muda, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Wan Abdul Kadir. (2000). Tradisi dan Perubahan Norma dan Nilai di Kalangan Orang-Orang Melayu. Petaling Jaya: Masfami Enterprise.

Wan Marzuki Wan Mohd Noor. (2010). Nilai Murni dalam Novel Imam. Tesis Sarjana Sastera, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Published

2021-12-30

How to Cite

Che Yaacob, M. F. (2021). Cerita Rakyat Sebagai Simbol Kekayaan Nilai Ketamadunan Masyarakat Melayu. Jurnal Peradaban Melayu, 16(2), 1–12. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.2.1.2021