Satu Tinjauan Terhadap Tanggapan Guru-Guru dalam Penggunaan Platform Google Classroom bagi Proses Pembelajaran Sejarah

A Survey towards Teachers Perspective on the Use of Google Classroom Platform for the Process of History Learning

Authors

  • M. Kaviza Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Besar Utara, Padang Besar, Perlis, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.2.7.2020

Keywords:

tanggapan, platform Google Classroom, pembelajaran sejarah, guru

Abstract

Abstrak

Kajian tinjauan ini bertujuan untuk menyelidik terhadap tanggapan seramai 60 orang guru dalam penggunaan platform Google Classroom  bagi proses pembelajaran Sejarah. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang telah disahkan kesahannya serta memperolehi nilai kebolehpercayaan yang baik. Data yang diperolehi dari kajian ini dianalisis berdasarkan statistik deskriptif dan statistik inferensi melalui ujian-t sampel tak bersandar dengan menggunakan perisian IBM SPSS. Dapatan menunjukkan tahap tinjauan berdasarkan tanggapan guru-guru dalam penggunaan platform Google Classroom  adalah tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap tinjauan berdasarkan tanggapan guru lelaki dan guru perempuan dalam penggunaan platform Google Classroom  berada pada tahap tinggi, walaupun dapatan kajian turut membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min tinjauan terhadap tanggapan guru-guru dalam penggunaan platform Google Classroom  berdasarkan jantina. Implikasi kajian ini menjadi sumber rujukan kepada para guru Sejarah untuk menggunakan platform Google Classroom  secara lebih interaktif dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan. 

Abstract

This survey study aims to examine the perspective of a total of 60 teachers in the use of the Google Classroom platform for the process of History learning. This research a questionnaire as the research instrument which has been validated and has a good reliability value. The data of this study were statistically analyzed descriptively and inferentially through an independent sample t-test using IBM SPSS software. The findings indicated that the level of teachers’ perspective in the use of the Google Classroom platform is high. The findings of this study have also shown that the level of male and female teachers’ perspective in the use of the Google Classroom platform is high, even though the findings in the study also proved that there is no significant difference in the mean of teachers’ perspective in the use of Google Classroom platform based on gender. The implications of this study serve as a reference for History teachers to use the Google Classroom platform interactively in the process of learning and facilitation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, A.Y & Ahmad, S. (2020). Google Classroom as learning platform in teaching writing. Jurnal Bahasa dan Sastera Inggeris, 9(1), 48-64.

Almio, S.H. & Sri, S. (2019). Teacher’s experiences on the use of Google Classroom. In proceedings of the 3rd English Language and Literature International Conferences, 172-178.

Eko, P.S & Rahmatullah. (2020). Optimalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) melalui Google Classroom. Jurnal Piwulang, 2(2), 129-143.

Fauzan & Fatkhul Arifin (2019). The effectiveness of Google Classroom Media on the Students’ Learning Outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Department. AL IBTIDA: Jurnal Pendidikan Guru Mi, 6(2), 271-285.

Hakim, A.B. (2016). Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom and Edmodo. I-STATEMENT, 2(1), 1-6.

Izwan Nizal Mohd Shaharanee, Jastini Mohd Jamil & Sarah Syamimi Mohammad Rodzi. (2016). The application of Google Classroom as a tool for teaching and learning. Journal of Telecommunication Electronic and Computer Engineering, 8(10), 5-8.

Jamil Ahmad (2002). Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru di sekolah: Satu penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kaukah, A.Z. (2018). Effectiveness of Google Classroom: teacher’s perceptions. PRIZEEN: Social Science Journal, 2(2), 52-66.

Kaviza, M. (2020). Kesediaan murid terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah. Malaysian Journal Social Sciences and Humanities, 5(4), 108-115.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lejla, A.B., Arbana, K., Mariku, A.T., Edmond, J., & Hyrije, A.A. (2018). LMS Solution: Evidence of Google Classroom usage in Higher Education. Business Systems Research, 9(1), 31-43.

Muhammad, L.H., Wibowo, H.P & Jan, W. (2019). Pre-service student teachers perception of using Google Classroom in a Blended course. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(2), 363-368.

Nor Zanira Abd Manan & Hafizul Fahri Hanafi (2019). Google Classroom: Student’s acceptance using UTAUT Model. JAPPA: Journal of Applied Art, 1(1), 64-72.

Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw Hill.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2018). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tingkatan 4 dan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rana Hamzah & Zamri Mahamod (2017). Aplikasi Google Plus dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Bahasa Melayu murid sekolah rendah. In proceedings of Seminar Serantau, 652-660.

Seuk, Y.P., Seuk, W.P., Sedigheb, M., & Ainin, S. (2019). Effect of Smart Classroom on student achievement at Higher Education. Journal of Educational Technology Systems, 1-14.

Siti Salwa Atan & Jamaludin Badusah. (2013). Aplikasi rangkaian sosial Google Plus dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(1), 31-41.

Sukmawati. (2020). Implementasi pemanfaatan Google Classroom dalam proses pembelajaran online di Era Industri 4.0. Jurnal Kreatif Online, 8(1), 39-46.

Swita, A.H. & Heri, P. (2019). Pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran online di universitas dian Nuswantoro. WACANA, 18(2), 225-233.

Ul, N.E., Lilis, S & Trisnendri, S. (2019). Penerapan Google Classroom dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris kepada guru-guru Bahasa Inggeris SMP di Subang. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 183-191.

Wichadee, S. (2015). Factors related to faculty members’ attitude and adoption of a learning management system. Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(4), 53-61.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Kaviza, M. (2020). Satu Tinjauan Terhadap Tanggapan Guru-Guru dalam Penggunaan Platform Google Classroom bagi Proses Pembelajaran Sejarah: A Survey towards Teachers Perspective on the Use of Google Classroom Platform for the Process of History Learning. Journal of ICT in Education, 7(2), 74–80. https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.2.7.2020