Analisis keperluan pembangunan aplikasi “E-Ibadah” dalam pengajaran pendidikan islam murid ketidakupayaan pendengaran

Authors

  • Nor Shahida Baharudin Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Abdul Rahim Razalli Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Kama Shaffeei Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.2.2023

Keywords:

Pengajaran Abad ke-21, Pendidikan Khas, Murid Ketidakupayaan Pendengaran, Aplikasi Mudah Alih, Pendidikan Islam

Abstract

Pengajaran Pendidikan Khas di Malaysia telah bermula sejak tahun 1954. Usaha ini telah memberikan peluang kepada murid Ketidakupayaan Pendengaran bersekolah di sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas di bawah Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) sehingga ke hari ini. Bahagian Pendidikan Khas(BPK) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah merancang pelbagai inisiatif  untuk membantu golongan ini. Hal ini dapat dilihat melalui  perubahan pesat yang berlaku di sekolah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran abad ke- 21 (PdPc) Pendidikan Islam Murid Berkeperluan Khas juga turut diubah suai selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Kajian ini telah  menjalankan analisis keperluan bagi pembangunan dan kebolehgunaan aplikasi “e-ibadah” dalam pengajaran Pendidikan Islam untuk murid Ketidakupayaan Pendengaran di tahap dua. Pendekatan kajian ini adalah secara kuantitatif dengan menggunakan kaji selidik. Kajian  ini berbentuk deskriptif dan dapatan kajian dilaporkan dalam bentuk peratusan,kekerapan, min dan sisihan piawai. Kaedah persampelan bertujuan digunakan dalam kajian dan 32 orang guru Pendidikan Khas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas di Perak dan Melaka telah dipilih untuk menyertai Kajian ini. Data dikumpulkan melalui kaji selidik mengenai jurang permasalahan penguasaan ibadah solat di kalangan murid tahap dua dan keperluan membangunkan aplikasi e-ibadah. Instrumen soal selidik telah dibahagikan kepada lima bahagian iaitu demografi peserta, konstruk akses internet, konstruk keperluan modul media pengajaran dan elemen-elemen reka bentuk aplikasi. Kajian ini telah mengenal pasti lima tema yang diperoleh daripada hasil kajian. Dapatan analisis keperluan memberi gambaran yang kurang penguasaan ibadah murid-murid Ketidakupayaan Pendengaran tahap dua adalah disebabkan oleh faktor kelemahan dalam penguasaan kemahiran melaksanakan ibadah. Selain itu kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan Aplikasi melalui telefon pintar di dalam kelas perlu dipelbagaikan untuk menarik minat murid. Selain itu, guru perlu diberi akses kepada aplikasi e-ibadah agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna untuk menarik minat murid melaksanakan ibadah dengan betul dan berterusan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Samat, Muhammad Zaid, and Rosadah Abd Majid. 2020. “Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Surah Al-Fatihah Kepada Murid Pekak: Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4 (2):34-44. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.75.

Azman Ab Rahman ,Nurul Nadia Nozlan, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Muhammad Firdaus Ab Rahman4 dan Mohamad Anwar Zakaria. 2021.Pandemik Covid-19:Isu Penggunaan ICT Dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya(OKU) di Institusi Pendidikan Malaysia. The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Vol.33S4(2021).ISSBN:167-5936

Ahmad Fakrudin ,Mohamed Yusoff dan Ammar Badruddin Romli.2018. Kebolehgunaan Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) Bagi Kursus Sains, Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam (M-Istech) Di Politeknik Malaysia Attarbawiy: Malaysian Online Journal Of Education Vol. 2, No. 1 (2018), 18-28| Eissn: 2600-7622

Ahmad Sobri Shuib. (2010). Reka bentuk kurikulum M-Pembelajaran Sekolah Menengah: Teknik Delphi. Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in Information and Communication Technology 2010, hlm. 652-665.

Aidah Alias ,Nadzri Mohd Sharif ,Nor Fariza Baharuddin, Meor Hasmadi Meor Hamzah Dan Farihan Zahari. 2014. Penerokaan Kesan Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan Visual Imej Dalam Kalangan Pelajar Cacat Pendengaran ,UTM Melaka

Ainul Farhan Harun. 2011. Masalah Penguasaan Bacaan Asas Solat Dalam Kalangan Pelajar Bermasalah Pendengaran Di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Artikel : Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.

Aliff Nawi, Mohd Isa Hamzah, Surina Akmal Abd Sattai .2014. Potensi Penggunaan Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) Dalam Bidang Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic

Appeton Izz .Jurnal Pekak 2006 https://www.academia.edu/4544543/Jurnal_pekak.file:///C:/Users/User/Downloads/Jurnal_pekak.pdf

Alimom & Mohd Azlan. (2019). Koswer Pembelajaran Interaktif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah: Penceritaan Khulafa Al-Rasyidin. Journal of Education and Social Sciences, 13(1), 53-60

Basri, A.A & Lakulu, M.M. (2018). Kesan Penggunaan Teknik Inkuiri Penemuan Berbanding Tutorial dalam Pembinaan Koswer terhadap Pencapaian Pelajar. Journal of ICT in Education (JICTIE), 5, 40-47

Berita Harian. (2020, April 21). Sedia hadapi kelas maya sesuai norma baharu. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/679003/sedia-hadapi-kelas- maya-sesuai-normal-baharu

Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi 2015. Kementerian Pendidikan Malaysia

Brown, T. (2005). Towards a model for m-Learning in Africa. International Journal on e- Learning, 4(3): 299-315. http://www.editlib.org/noaccess/5082/

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Faridatul Serajul Haq. 2001. Kepentingan Penggunaan Teknologi Komputer untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar-pelajar Bermasalah. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Kali Ke-14 : Kepelbagaian teknologi Instruksi Isu dan Cabaran , hlm 266- 277.

Hamdi Ishak, Ab Halim Tamuri, Rosadah Abdul Majid & Safani Bari. 2012. Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas(Masalah Pendengaran). Journal of Islamic and Arabic Education .

Hassan, M. F. (2019). Improving fine motor skills of special education students in Sandakan by using hot box. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 12, 28-34.

Info Data Pend. Khas 2020. KPM

Khairul Bin Ishak.2020. 16.6.2020 Guru SKPK Alor Setar (Temubual Kajian Permulaan) Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2005). Mobile Learning: A Handbook ForEducators And Trainers.London, UK : Routledge.

Maju Diri Y Foundation for the Deaf. (2006). Understanding deaf culture. Kuala Lumpur: Majudiri Y.

Md. Rashedul Islam, Md. Rofiqul Islam & Tahidul Arafhin Mazumder. (2010). Mobile Application and Its Global Impact. International Journal of Engineering & Technology, 10(6): 72-78. http://ijens.org/107506- 0909%20IJET-IJENS.pdf

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi.2020. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia dalam Pendidikan Islam: Satu Perbincangan. Vol. 7 No. 2 (2020): Journal Of ICT In Education (JICTIE)

Mohamad Siri Muslimin, Norazah Mohd Nordin, Ahmad Zamri Mansor, Pajuzi Awang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Institut Pendidikan Guru (IPG)

Mohamad Thayyib Razali1 & Mohd Hanafi Mohd Yasin.2020. Penggunaan bahan bacaan multimedia dalam meningkatkan kemahiran bacaan dan kefahaman Bahasa Melayu murid berkeperluan khas pendengaran. Journal of Educational Research & Indigenous Studies Journal of Educational Research and Indigenous Studies. Volume: 1 (1), 2020. Journal website:www.jerisjournal.come-ISSN2682-759X.

Mohamed Amin Embi, Norazah Mohd Nordin & Ebrahim Panah. (2014). Blended & Flipped Learning: Case Studies In Malaysian HEIs. - . Chapter 3:37-56.

Yin, R., and Moore, G., (1987). The use of advanced technologies in special education. Journal of Learning Disabilities, 20(1), 60.

Nik Hassan Seman. (2016). Permasalahan Pengajaran Pendidikan Islam Peringkat Sekolah Menengah Dalam Kalangan Pelajar Pekak (tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan), Universiti Sultan Zainal Abidin.

Nik Hassan Seman, Mustafa Che Omar, Abdullah Yusoff, Mohd Yusof Abdullah.2016. ANALISIS Permasalahan Pelajar Cacat Pendengaran Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam Di Malaysia. Jurnal Ilmi. Issn 1823-9102. Institut Pengajian Siswazah Kolej Islam Melaka.

Norlaila Che Murat, Rosseni Din, Mohammed Huzaimi Alias.2020. Kesediaan Pelajar Tingkatan 6 Menggunakan Aplikasi Mudah Alih Pendidikan.Journal of personalized Learning .Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norliza Hussin, Mohamad Sattar Rasul & Roseamnah Abd. Rauf. 2013. Penggunaan Laman Web Sebagai Transformasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic Education . June 2013, Vol. 1 Issue 2

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hasan .2012. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Edisi Kemas Kini. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Norshila Roslin & Norshidah Mohamad Salleh. (2021). Penggunaan M-Learning Sebagai Bahan Bantu Mengajar dalam Kelas Pendidikan Khas. Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6(5), 53 – 63.

Nurshahirah Marzuki .2017. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2017/09/267420/guna-app- belajar-bahasa-isyarat

Nuriati et al. (2015). Improving students’ reading comprehension by using buzz group technique. E- Journal of English Language Teaching Society (ELTS), 3(2), 1– 10.

Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 https://www.slideshare.net/yantitasmiran/peraturanperaturan-pendidikan-pendidikan-khas

Roblyer, M. D. 2003. Integration Education Technology Into Teaching. Ed. Ke-3. New Jersey : Pearson Education. Saifulnizan Cik Ismail.2018. https://www.pendidik.com.my/2018/02/27/guru-aplikasi-ict-dalam- pdpc-abad-21/

Rani, Nurul Iza Salsabila Che, & Kaseh Abu Bakar. (2021). Kaedah Menilai Kecekapan Kemahiran Membaca Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar IPTA. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 158-170.

Said, J., Alam, M. M., & Aziz, M. A. (2015), Public Accountability System: Empirical Assessment of Public Sector of Malaysia, Asian Journal of Scientific Research, 8(2), pp. 225-236.

Siti Jamilah Jamaluddin .2010. Reka bentuk dan Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan web (WebQuest) Bagi Mata Pelajaran ICT Tajuk Computer Security. Tesis Sarjana . Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Masrah binti Sulakah. 2017.Aplikasi Padlet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera (KOMSAS) .Sarjana Penyelidikan Teknikal. Universiti Tun Hussein Inn Malaysia.

Sreerambhatla, R. (2010). Application of Usability Concepts on Text Message Formatting. Kingsville: Texas A & M University.

Sri Wigati. (2019).Penggunaan Media Game Kahoot untuk Meningkatkan Hasil dan Minat Belajar Matematika. Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 8(3), 457- 464

Syar Meeze Mohd Rashid, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Noraidah Sahari @ Ashaari.2017. Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al- Fatihah (The Use of Malaysia Sign Language in Al-Fatiha Translation)

Syar Meeze Mohd Rashid, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Noraidah Sahari @ Ashaari. (2022). Aplikasi Mudah Alih Untuk Pembelajaran Bahasa Isyarat Malaysia Bagi Bakal Guru Pendidikan Khas.

Tileston , D.W. 2005. 10 Best Teaching Practice. California: Corwin Press. Traxler J.2009.Learning in Mobile Age.Universiti Wolverhampton UK

Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and evaluating mobile learning: the moving writes and having writ. International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2): 1492-3831. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346/875

Vavoula, G. N., & Sharples, M. (2002). KLeOS: A personal, mobile, Knowledge and Learning Organisation System. In Milrad, M., Hoppe, U. Kinshuk (eds.) Proceedings of the IEEE International Workshop on Mobile and Wireless Technologies in Education, Aug 29-30, Vaxjo, Sweden, hlm. 152-156.

Wagner, E. D. (2005). Enabling mobile learning. Educause Review 40(3): 40-53.

Yong, L. & Shengnan, H. (2010). Understanding the factors driving m-learning adoption: A literature review.Campus-Wide Information Systems. 27 (4): 210-226. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1881561

Zaidatun Tasir & Rio Sumarni Shariffuddin. 2008. Sistem Pembelajaran Matematik Berasaskan Kecerdasan Pelbagai (MIMCO). Johor Baru: Universiti Teknologi Malaysia.

Zaibon, S. B. (2015). User testing on game usability, mobility, playability, and learning content of mobile game-based learning. Jurnal Teknologi, 77(29), 131-139.

Zur`ain binti Zaini1, Khadijah Abdul Razak.2022.Minat dan Motivasi Terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam,Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities(MJSSH)(e-ISSN:2504-8562)2022,Volume 7.Issue 3,e001372

Zul Izuddin & Kama (2021). Fasa Analisis Pembangunan Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1. Jurnal Bitara UPSI, Vol 14 (2)

Downloads

Published

2023-05-25

How to Cite

Baharudin, N. S., Razalli, A. R., & Shaffeei, K. (2023). Analisis keperluan pembangunan aplikasi “E-Ibadah” dalam pengajaran pendidikan islam murid ketidakupayaan pendengaran . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 15–32. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.2.2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>