Tinjauan analisis keperluan modul pengajaran kemahiran membaca dalam kalangan guru pemulihan khas

Authors

  • Mazida Tan Ahmad Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Abdul Rahim Razalli Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Kama Shaffeei Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.7.2023

Keywords:

Kemahiran Membaca, Modul, Analisis Keperluan, Guru Pemulihan Khas, Murid Pemulihan Khas

Abstract

Kajian tinjauan ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis keperluan guru Pemulihan Khas terhadap Modul pengajaran kemahiran membaca terhadap murid Pemulihan Khas. Modul ini dianalisis bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru. Kajian ini akan menggunakan Model ADDIE yang dilaksanakan dalam 1 fasa iaitu Fasa Analisis Keperluan. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik digunakan dalam Fasa Analisis Keperluan yang melibatkan 540 orang guru pemulihan dari Negeri Pahang Darul Makmur.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah & Hutagalung (2021). Pendekatan Pengajaran Bermain Di Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Prasekolah. Journal of Educational Research, 64-74.

Bacotang, Isa, Mustafa, & Nor (2020). Kesahan Kandungan Bagi Indikator Kemahiran Literasi Awal Berdasarkan Perspektif Pendidik. Evaluation Studies in Social Sciences, 9(2), 1-8.

Bael, Nachiappan & Pungut (2021). Analisis Kesediaan Guru Dalam Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran, Pengajaran Dan Pemudahcaraan Abad Ke 21. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities., 100-119.

Bakri, Osman, Sarudin, & Redzwan. (2020). Analisis Keupayaan Pelajar Dalam Pembinaan Semula Kurikulum Bahasa Melayu Asas Bagi Pelajar Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(1), 65-76.

Busri & Mohammad (2021). Strategi Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dalam Menangani Masalah Bacaan Dalam Kalangan Murid Disleksia di SekolahRendah Pedalaman Sarawak. Busri, A. A., & Mohammad, W. M. R. W. (2021). Strategi Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dalam Menangani Masalah BacaaJurnal Dunia Pendidikan, 618-627.

Ching & Nordin (2021). Penilaian Terhadap Permainan Interaktif Didik Hibur Dalam Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu Sekolah Rendah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 9(2), 18-25.

Damanhuri (2019). Perkembangan Main Dalam Kalangan Kanak-Kanak Awal. Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences, 2(1), 144-155.

Daud & Yusof (2017). Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian Penyeliaan Berkesan. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 5(3), 50-61.

Dr. Muhammad Saiful Haq Bin Hussin, Nik Hafizah Binti Ab. Rahman, & Agus Syahrani. (2018). Pengajaran Dan Pembelajaran Membaca Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Tamil: ‘Kaedah Gabung Bunyi Kata.

Eshak (2020). Kaedah Fuzzy Delphi: Reka bentuk pembangunan modul seksualiti pekasa berasaskan latihan mempertahankan diri untuk prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9(2), 12-22.

Fazlina Abd Rahiman & Aniza Suriati Abdul Shukor (2017). Hubungan minat dan sikap terhadap pencapaian pelajar dalam kursus DPA3043.

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan. (2012). Putrajaya: Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia.

Gengatharan & Rahmat (2019). Keperluan modul pentaksiran pendidikan kesihatan untuk guru tahap satu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 8(2), 19-27.

Harun & Yaacob. (2021). Penilaian Kualiti Modul FZ-STEM: Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 11, 107-117.

Hasnalee Tubah, & Zulkifley Hamid. (2011). Pengaruh Demografi Terhadap Kemahiran Membaca dan Memahami Dalam Kalangan Murid-Murid LINUS. Jurnal Melayu, 29-47.

Hoon, N. S., Rahma, S., & Surat, S. (2022). Kesan Strategi Metakognitif Ke Atas Kemahiran

Bacaan Pemahaman Murid SJKC Tahap 2. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3)

Intan Nur Syuhada Hamzah & Zamri Mahamod, (2021). Cabaran Dan Kesan Pembelajaran Dalam Talian Terhadap Kemahiran Literasi Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Bagi Murid Sekolah Rendah. International Journal of Humanities, Philosophy and Language, 4 (16), 57-77

Jamian (2021). Permasalahan Kemahiran Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah Di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

JPN Pahang. (2020). Rumusan Data Murid Pemulihan Khas Negeri Pahang Berakhir 31 Oktober 2020. Kuantan: JPN Pahang.

Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustafa, & Nurfarhana DianaMohd Nor. (2020). Kesahan Kandungan bagi Indikator Kemahiran LiterasiAwal berdasarkan Perspektif Pendidik. Evaluation Studies in Social Science, 1-8.

Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustafa, Mahzan Arshad, & Ainon Omar. (2016). Aplikasi Model Addie Dalam Pembangunan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) Untuk Awal Kanak-Kanak. JPBU Edisi Khas, 1-10.

Kaviza (2019). Analisis Keperluan Terhadap Pembangunan Modul Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Berasaskan Penggunaan Sumber-Sumber Sejarah. e-Bangi, 16(6)., 1-11.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Putrajaya: Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

KPM, (2019). Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Program Pemulihan Khas. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Leng, Anna Phang Wai, et al. "Preschool teachers’ beliefs and classroom practices of child-centred learning at private preschools in central region, Malaysia." Southeast Asia Early Childhood Journal 10.2 (2021): 69-83.

Loy, Chee Luen. "Puppetry-Based Learning and Children’s Holistic Development." Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 15 (2022): 1-7.

Marlina. (2018). Teori Behavior dalam Meningkatkan Motivasi Hafalan SuratPendek Al-Quran. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 413-432.

Manaf, Rosyati, and Kamariah Abu Bakar. "The Use of Letter Cards in The Learning and Facilitation of Reading Skills for Preschool Children: Penggunaan Kad Huruf dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan Kemahiran Membaca Kanak-Kanak Prasekolah." Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 15 (2022): 76-82.

Miswan & Hamedi bin Mohd Adnan. (2017). Pembangunan Aplikasi Peranti Mudah Alih untuk Kemahiran Membaca Kanak-Kanak: Aplikasi Literasi LINUS (LiLIN). Malaysian Journal of Media Studies, 64-78.

Muhamad Shakir bin Saad, Sabariah Sharif, & Muralindran Mariappan. (2018). Pembangunan Modul Robot Permainan Topik Respirasi Sel Menggunakan Model Addie Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia., 55-73.

Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Mohd Hasril Amiruddin, Suhaizal Hashim, & Faizah Binti Ja’apar. (2019). Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. Online Journal For TVET Practitioners (Oj-TP) 2019, 1-10.

Noor Aini Ahmad, & Zamri Mahamod. (2015). Pengubahsuaian dalam Pengajaran Kemahiran Bahasa Malaysia bagi Murid Bermasalah Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 63-73.

Nor Fatinah Jaafar, Azizah Zain, & Zarina Eshak. (2020). Peranan Ibu Bapa Dalam Membantu Perkembangan Sosial Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Bermain Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Special Issue), Vol. 9, 2020, 52-60.

Nor, Mohammad & Mokhtar (2020). Analisis kandungan kemahiran Bahasa Melayu dalam kurikulum prasekolah di Malaysia. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11(1), 46-67.

Nor, Norzan, Othman, & Saad (2018). Modul Hayati, Eksplorasi, Berfikir Aras Tinggi (HEBAT) Bacaan: Strategik pengajaran dan pembelajaran membaca. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers and Teacher Education, 8(2),, 71-82.

Nurshamela Saim, Marlina Ali, & Nor Hasniza Ibrahim. (2015). Proses Pembinaan Modul Pro-Mc Physics: Fasa Analisis dan Reka Bentuk bagi Model Reka Bentuk Pengajaran ADDIE. Skudai Johor Baru: eprints.utm.my.

Nurul Fadly Habidin, Tuan Waheda Tuan Chik, Ummu Aiman Muhamad, & Sharon Yong Yee Ong. (2021). Cabaran Semasa Dan Inovasi Dalam Sistem Pembelajaran Dan Pendidikan. Tanjung Malim: Kaizentrenovation Sdn Bhd.

Othman, M.S.; Kassim, A.Y. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen amalan pengajaran guru pendidikan islam sekolah rendah di dalam mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) menerusi pengajaran akidah. O-JIE Online J. Islamic Educ. 2019, 7, 15–26.

Omar, Z., Arshad, M., & Jamaludin, N. (2020). Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Tugasan Meningkatkan Motivasi dan Keyakinan Bertutur Bahasa Melayu dalam kalangan Murid Sekolah Rendah: Task-Based Teaching and Learning Increase Motivation to Speak Malay Language among Primary School Pupils. PENDETA, 11(1), 122-132.

Omar, Hamzah & Chang Peng Kee. (2021). Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Batas Etnik Di Sekolah Kebangsaan Zon Utara Semenanjung Malaysia. Journal of Social Sciences and Humanities, 253-269.

Palaniandy & Yasin (2021). Tahap Kesediaan Guru Arus Perdana Terhadap Pelaksanaan

Program Pendidikan Inklusif: Tinjauan Di Sekolah Menengah Daerah Gombak. Jurnal Dunia Pendidikan, 633-644.

Prihartini, Wahyudi, Nuraini & Ds (2018). Penerapan Konsep Matematika dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada FTK di UIN STS Jambi. Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 14(2), 15-28.

Radzi & Ghani (2021). Persediaan Program School Enterprise di Kolej Vokasional, Malaysia: Aplikasi Fuzzy Delphi: Sains Insani, 6(1), 126-138.

Rahman, Malek & Mansor (2021). Pedagogi Responsif Budaya Menerusi Cerita Rakyat Untuk Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak: Culturally Responsive Pedagogy Through Folk Tales for Early Childhood Literacy Skills. Sains Insani, 6(1), 91-98.

Rani, Nurul Iza Salsabila Che, & Kaseh Abu Bakar. (2021). Kaedah Menilai Kecekapan Kemahiran Membaca Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar IPTA. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 158-170.

Rasdi, Masnan, Hamzah, M, & Ghazali (2021). Pembangunan Dan Kebolehgunaan Modul Pengajaran Berasaskan Game Board Dalam Pembelajaran Operasi Nombor Kanak-Kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, Vol.10 (2), 71-84.

Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman, & Zamri Mahamod. (2020). Tahap Penguasaan Membaca Dan Menulis Murid B40 Dari Perspektif Guru Bahasa Melayu. urnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 54-73.

Roslan Chin, & Nurahimah Yusof. (2017). Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa untuk Menguasai Kemahiran Membaca dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas. Proceedings of ICSoTL 2017, 1-13.

Roswati Abdullah. (2017). Keberkesanan Penggunaan Buku Garis Tiga Dalam Kemahiran Menulis Murid Bermasalah Pembelajaran. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Rusdin, Norazlin Mohd. (2021). Delphi Fuzzy Techniques in Designing Active

Learning Pedagogy Modules based on 4k Skills for Whole Numbers and Basic Mathematical Operations. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 11(2), 67-80.

Saad, Sharif, & Mariappan (2018). Pembangunan Modul Robot Permainan topik Respirasi Sel menggunakan Model ADDIE. . Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 8(1), 55-73.

Safitri & Aini (2020). Penerapan Metode Jolly Phonics Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Disleksia. Jurnal Pendidikan Khusus, 16(1)., 1-13.

Samsudin, Wahid, Ja’afar & Yaakub (2017). Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas. Sains Insani, 2(2), 81-87.

Samsudin & Alias (2021). Pengetahuan Terhadap Disleksia dalam Kalangan Ibu Bapa di sebuah Sekolah Rendah: Primary School Parents Knowledge on Dyslexia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 201-213.

Shariza, S. (2017). Pembangunan modul latihan kemahiran membaca untuk guru program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) peringkat Sekolah Rendah. Diss. University of Malaya, 1-30.

Shima Dyana, & Siti Marziah. (2018). Kesan Penggunaan Gajet Kepada Perkembangan Kognitif dan Sosial Kanak-Kanak Prasekolah. Jurnal Wacana Sarjana, 1-6.

Shapri, N. I. M., & Ahmad, C. N. C. Kesahan Modul Berkonsepkan Gamifikasi (Bio-GamyX)

Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi. International Journal of Education, Psychology and Counselling (IJEPC) Volume 5 Issue 35 (June 2020) PP. 21-30

Tao Gao, Junfeng Zhao, Xiaoming Li, Yuchen Mao, Qiong Chen, & Sayward E. Harisson. (2017). Impact of rapid reading skills training on reading rate and reading achievement among primary school students in China. Educational Psychology Volume 40, 42-61.

Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S., & Niemi, P. (2018). Reading comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and accompanied with problems in motivation and school well-being. Educational Psychology volume 40, 62-81.

Ummu Nasibah Nasohah, Muhammad Izuan Bin Abd Gani, & Nazipah Binti Mat Shaid @ Md Shaid. (2015). Model Addie Dalam Proses Reka Bentuk Modul Pengajaran. Proceedings of the International Seminar on Language Teaching ISeLT (pp. 1-9). Bangi: SIM | Universiti Sains Islam Malaysia.

Wan Ahmad (2019). Amalan Guru Dalam Melaksanakan Kemahiran Literasi Bahasa Melayubagi Program Linus Di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1-11.

Wahab & Nordin (2021). Kertas Konsep Pembangunan Modul Sekolah Rimba Berasaskan Pengetahuan Peribumi Bagi Mengekalkan Kelestarian Masyarakat Orang Asli. Asian Pendidikan 1 (1), 10-21.

Wan Md. Azri Sham Wan Aziz. (2018). Keberkesanan Kaedah Titik dan Anak Panah Terhadap Murid Pemulihan Khas Menguasai Kemahiran Menulis angka 1 hingga 9 Matematik. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yahya Othman, Aisah Md. Daud, Azmey Othman, Dk. Siti Ardiah Pg. Mohiddin, & Maszuraimah Muizz Sulaiman. (2016). Pelaksanaan Pengajaran Membaca Menggunakan Kaedah Fonik Peringkat Prasekolah Di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 93-109.

Yasin, Mohd Hanafi Mohd, & Suzie Anak Atin. (2021). Tahap Pelaksanaan Pendidikan Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pemulihan Khas Negeri Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan 3.1, 655-665.

Yusoff (2020). Pembangunan Kerangka Modul Pengajaran Matematik Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Sosial Dan Emosional (PSE). Jurnal Pendidikan Malaysia 45(2), 24-35.

Zaaim, Nor & Surat (2019). Tahap Kompetensi Guru (PDPC) SKPMG2 dan Tahap Kemenjadian Murid. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 51-62.

Zainal, Matore, Musa & Hashim (2020). Kesahan Kandungan Instrumen Pengukuran Tingkah Laku Inovatif Guru Menggunakan Kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR). Akademika, 90(3)., 43-54.

Zarina Eshak, & Azizah Zain. (2020). Kaedah Fuzzy Delphi: Reka Bentuk Pembangunan Modul Seksualiti Pekasa Berasaskan Latihan Mempertahankan Diri Untuk Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, Vol. 9(2), 12-22.

SUMBER DARI CARIAN INTERNET:

Retrieved from http://eprints.utm.my/: http://eprints.utm.my/id/eprint/10358/1/bab11.pdf

Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2017). Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Retrieved from https://prpm.dbp.gov.my/: https://prpm.dbp.gov.my

Hamid, (10 November, 2020). https://www.hmetro.com.my/mutakhir. Retrieved from https://www.hmetro.com.my: https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/11/640348/guru-perlu-tahu-tahap-penguasaan-3m-murid

Sivasanthiran. (27 Nov, 2015). Malaysia Dokumen. Retrieved from https://vdokumen.net/: https://vdokumen.net/k-sivasanthiran-teori-pembelajaran-behavioris.html

Kementerian Kesihatan Malaysia. (15 November, 2020). MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia. Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/: http://www.myhealth.gov.my/wp-content/uploads/SOALAN-LAZIM-COVID-19.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia. (27 Mac, 2020). https://www.moe.gov.my/pemberitahuan/kenyataan-media. Retrieved from https://www.moe.gov.my: https://www.moe.gov.my/pemberitahuan/kenyataan-media?start=40

KPM. (1 Januari, 2019). Pendidikan Untuk Semua. Retrieved from Kementerian Pendidikan Malaysia: https://www.moe.gov.my

Norzalina. (20 Nov, 2020). nona.my/gayahidup. Retrieved from nona.my: https://www.nona.my/atasi-buta-huruf-kerana-pkp-datin-prof-mariani-saran-mak-ayah-bimbing-anak-tahun-1-membaca/

Tatacara Pelaksanaan Intervensi Domain Pendidikan Khas. (2012). https://www.moe.gov.my. Retrieved from https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/pendidikankhas/program-pemulihan-khas/muat-turun-linus-pendidikan-khas-mbk-sekolah-rendah/tatacara-pelaksanaan-linus-pendidikan-khas/1781-tatacara-pelaksanaan-intervensi-domain-pendidikan-khas/file

Downloads

Published

2023-05-25

How to Cite

Ahmad, M. T., Razalli, A. R., & Shaffeei, K. (2023). Tinjauan analisis keperluan modul pengajaran kemahiran membaca dalam kalangan guru pemulihan khas. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 92–104. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.7.2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>