Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Saringan Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1

Authors

  • Zul Izuddin Suhaimi Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Kama Shaffeei Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.3.2023

Keywords:

Kesahan dan Kebolehpercayaan, Instrumen, Pengurusan Diri, Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen saringan melalui pengukuran penilaian soal selidik. Pembinaan item di dalam instrumen ini telah diadaptasi daripada DSKP semakan 2017 tahun 1 iaitu bagi mata pelajaran Pengurusan Diri. Berdasarkan kajian literatur yang dijalankan pengkaji telah mengemukakan lima konstruk yang terkandung di dalam DSKP Pengurusan Diri Murid berkeperluan Khas (MBK) menerusi elemen kemahiran kendiri, kebersihan, penggunaan tandas, pengurusan tempat tinggal dan adab. Kajian ini juga melibatkan 9 orang pakar iaitu terdiri daripada 7 orang pakar kandungan dan 2 orang pakar bahasa bagi menentukan kesahan muka berkaitan penggunaan perkataan, ayat dan laras bahasa yang digunakan di dalam instrumen bagi setiap item soalan. Penilaian melalui Content Validity Ratio (CVR) telah digunakan untuk mengukur nilai bagi setiap item perlu dikekalkan ataupun dibuang daripada instrumen tersebut. Kebolehpercayaan instrumen saringan juga diukur menggunakan kaedah ketekalan Alpha Cronbach iaitu nilai 0.75 dan 0.912. Manakala kajian rintis juga telah dilaksanakan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada murid tahun 1 dari 7 buah sekolah rendah dalam daerah Kulai, Johor. Melalui hasil kajian pengkaji mendapati bahawa kesemua item yang dibina memenuhi ciri-ciri pengukuran yang betul bagi sesebuah instrumen saringan serta ianya boleh dijadikan sebagai alat pengukuran di dalam penilaian pelaksanaan Kurikulum Pengurusan Diri Semakan 2017 Tahun 1 di program PPKI sekolah rendah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Selamat (2017). Kurikulum pendidikan vokasional murid bermasalah pembelajaran (MP). Jurnal Pendidikan, 8(3), 101-113.

Abdul Rahman Nawi (2017). Implementation of the inter-agency collaboration in Vocational Education of students with Learning Disabilities towards preparation of career experience. Asian Social Science, 9(21), 174-188.

Airasian (2005). Educational research: competencies for analysis and applications. Upper Saddle River , New Jersey: Pearson Education.

Akta Orang Kurang Upaya (2008). Jabatan Kebajikan Masyarakat. Malaysia

Aiken (1994). Evaluation theory development. Journal of Evaluation, 13(2), 2-7.

Azizi Jaffar (2015). Asas Pembangunan Kurikulum dalam pendidikan. Jurnal Penyelidikan Pendidikan UUM, 60(1), 21-32.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2017). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Babbie, (1996). The Practice of Social Research. California: Wardsworth Publishing Company.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah penyelidikan, buku 1 edisi kedua. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hasrul (2022). Perspectives of Teachers on Supporting The Participation of Students with Learning Disabilities in Inclusive Secondary Schools: Asia Pacific Journal of Educators and Education, 37(1), 47–59.

Kama bin Shaffeei (2018). Pembangunan Instrumen Saringan Kemahiran Vokasional Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran Bagi Persediaan Sijil Kemahiran Malaysia. Tesis Doktor Falsafah (Pendidikan Khas). UPSI Tanjong Malim. Tidak Diterbitkan.

Larrence, (1986). Research design quantitative and qualitative approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publication.

Linn & Miller (2005) The near impossibility of testing for teacher quality. Journal of Teacher Education. 58, 210-224.

Luis (1986). A quantitave approach to content validity. Personnel Psychology, 35(7), 476-485.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35, 382-385.

Mahfuzah Zainol (2014). Panduan terapi cara kerja untuk murid istimewa . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mahfuzah Zainol (2014). Sensori dalam pendidikan khas . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mahfuzah Zainol (2015). Kemahiran manipulatif dalam pendidikan khas. Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mahfuzah Zainol (2016). Kemahiran menguruskan diri murid berkeperluan khas . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mahfuzah Zainol (2016). 100 aktiviti school readiness untuk murid berkeperluan khas . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mahfuzah Zainol (2017). Behavior modification strategy for special needs children . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

McIntire,S.A. dan Miller,L.A. (2007). Foundation of Psychological Testing, NY.McGraw Hill.

Muhamad Azhar Ishak (2015). Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran pengurusan kehidupan. Journal of Special Education, 3(1), 56-66.

Muhammad Zamzuri Ahmad, Kamil Mat Don (2016). Instrumen penilaian kemahiran generik dalam kursus kemahiran hidup : Metode kajian. Prosiding Persidangan Antarabangsa, 195-203.

Mohd Faizal Nizam Lee (2014). Pembinaan instrumen amalan pentaksiran guru matematik sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 4(1), 1 – 14.

Mohd Fatah Abd Aziz, Muhamamd Ayob Azmi (2017). An instrument to assess secondary school mathematics teachers’ assessment practices in Malaysia. Journal of Teaching and Education, 5(1), 210 – 225.

Mohd Syaubari (2021). Instrumen Pelaksanaan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Melalui Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran Akidah Sekolah Rendah di Malaysia Berdasarkan Faktor Analisis (EFA). Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(1), 107–117.

Mohd. Majid Konting. (2004). Asas penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Mohd Najib (1997). Pembinaan JSI dalam membentuk item soalan penyelidikan. Kertas Projek Sarjana, Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia

Nazariah dan Abdul Rahim (2021). 'Let's Play the Alphabet' Kit Increase Special Educations Literacy Skill in Bahasa Melayu. Jurnal Bitara UPSI, Vol 14 : 18-31.

Nurul Izzah & Hazhari (2020). Kekangan guru tadika untuk menerima kanak-kanak berkeperluan khas. Southeast Asia Early Childhood Journal, UPSI : 9(2), 120–131.

Olivia (2010). Developing the curriculum. Boton, MA: Allyn & Bacon.

Ormrod (2010). Curriculum: foundations, principles and issues. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013. Warta kerajaan Persekutuan P.U.(A)230.

Rabiah Daud (2008). Objectifying Content Validity: Conducting A Content Validitystudy In Social Work Research. Social Work Research, 28(3), 85-99.

Rahimah Jusoh (2018). Kesediaan guru pendidikan khas dalam melaksanakan program transisi di sekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahman Abdul Samad (2015). Table of specification development and usage: An overview. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 7(9), 205-219.

Samad Salleh (1992). Implementation of concept mapping to novices:Reasons for errors, a matter of technique or content. Educational Studies, 33 (6),55.

Saylor, J.G., Alexander, W.M., & Lewis, A. J. (1981). Curriculum planning for better teaching and learning. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Zubaidi Ahmad (2015). Model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 28(3), 32–41.

Zubaidah Mat Nor, Che Nizam Mahmud, Mohamamd Ghani Suhaimi. (2016). Buku panduan pembinaan instrumen “Pembinaan item soalan”. Emeritus Publications.

Zawawi Ahmad & Nik Aminah Ismail, (2018). Kesahan kandungan pakar instrumen IKBAR bagi pengukuran AQ menggunakan nisbah kesahan kandungan. In International Conference on Global Education, pp. 856-863.

Zul Izuddin & Kama (2021). Fasa Analisis Pembangunan Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1. Jurnal Bitara UPSI, Vol 14 (2) : 87-95.

Downloads

Published

2023-05-25

How to Cite

Suhaimi, Z. I., & Shaffeei, K. (2023). Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Saringan Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 33–44. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.3.2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)