Pengurusan identiti bangsa dalam trilogi karya Hamka: Suatu pengenalan

  • Fathin Noor Ain Ramli Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Azhar Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Pengurusan, identiti, Bangsa, Melayu, Kesusasteraan

Abstract

Penulisan makalah ini bertujuan memperlihatkan penggunaan prinsip pengurusan untuk mengetahui prinsip yang terdapat dalam pengurusan identiti bangsa yang berasaskan daripada penyelidikan Pengurusan Identiti Bangsa dalam Trilogi Karya Hamka. Antara objektif kajian ialah mengenalpasti pengurusan identiti bangsa Melayu dan melihat kesesuaian Teori Teksdealisme dalam menganalisis pengurusan identiti bangsa yang terdapat dalam trilogi novel Hamka iaitu Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau Ke Deli dan Di Bawah Lindungan Ka’bah. Penelitian yang berbentuk tekstualiti ini adalah penelitian yang berasaskan kajian kualitatif. Teori Teksdealisme telah dijadikan sebagai landasan utama dan digabungkan bersama 14 Prinsip Asas Pengurusan oleh Henry Fayol.  Empat prinsip Teori Teksdealisme iaitu prinsip kehadiran, prinsip pelanggaran, prinsip pengukuhan dan individualisme diaplikasikan bagi melihat proses pembentukan identiti bangsa dalam novel tersebut. Manakala 14 Prinsip Asas Pengurusan oleh Henry Fayol dijadikan teori sokongan untuk menganalisis pembentukan identiti bangsa Melayu. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks kandungan (content analysis). Kaedah ini akan mengumpul dan menganalisis data daripada tiga buah novel karya Hamka iaitu Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau ke Deli dan Di Bawah Lindungan Ka’bah. Watak dan perwatakan tonggak utama diteliti dalam merungkai pengurusan identiti yang telah diketengahkan oleh Hamka. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada golongan sastera terutamanya golongan-golongan yang terlibat dalam aspek pengurusan sastera. Mereka bukan sahaja memerlukan pengetahuan dalam bidang kesusasteraan semata-mata, tetapi juga pengetahuan yang mendalam dalam bidang pengurusan untuk mencapai objektif penubuhan masing-masing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aizzat Mohd Nasurdin, Intan Osman dan Zainal Ariffin Ahmad. (2006). Pengantar Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ahmad Fawzi Mohd. Basri, Abdul Rahman Abdul Aziz dan Mansor Mohd Noor. (2005). Jati Diri Melayu Dalam Politik: Suatu Tinjauan Awal. Dlm Anwar Ridhwan (peny). Minda Melayu, hlm 301-315. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ayu Nor Azilah Mohamad, Rohaini Amin dan Nor Azlina Endut. (2017). Pemupukan Nilai-Nilai Murni Antara Etnik Di Malaysia Melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PASAK) Kali Ke-2. Anjuran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 26-27 April 2017.

Bartol, Kathryn M. & Martin, David C. (1994). Management. 2nd ed. Amarika Syarikat: McGraw-Hill, Inc.
Certo, S.C. (1997). Modern Management. 7th Ed. New Jersey: Prentice-Halll, Inc.

Chandri Singh dan Aditi Khatri. (2016). Principles and Practices of Management and Organizational Behaviour. India: SAGE Publications India Pvt Ltd.

Daft, R.L. (1997). Management. 4th Ed. Orlando: The Dryden Press.
Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 1971. Dicapai pada 2 Februari 2019 dari http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/04Dasar_Kebudayaan_Kebangsaan.pdf.

Farahanna Abd Razak, Ida Baizura Bahar dan Rosli Talif. (2016). Emerging Patterns of Bangsa Malaysia in Anthony Burgess’ Time For A Tiger. Dlm International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 5 No. 1; Januari 2016. Hlm 264-271.

Hassan Ahmad. (2004). Bahasa dan Pemikiran Melayu: Tradisi dan Kesinambungannya. Dlm Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris (peny). Pemikiran Melayu Tradisi dan Kesinambungan, hlm 1-12. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasni Zakaria dan Novel Lyndon. (2014). Identiti Budaya dan Bahasa Etnik Melayu Thesaban Takbai, Selatan Thailand: Satu Analisa Fenomenologi. Dlm Malaysian Journal of Society and Space 10 issue 6 (148 - 155).

Hamka. (2015). Di Bawah Lindungan Ka’bah. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur.

Hamka. (2015). Merantau Ke Deli. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd; Kuala Lumpur.

Hamka. (2015). Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur.

Kamus Dewan. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laurent Metzger. (2009). Nilai-nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Lia Dwi Purwanti. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Buya Hamka. Tesis Ijazah Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga

Mana Sikana. (2015). Teori Sastera Kontemporari. Selangor: Pustaka Karya.

Mana Sikana. (2004). Sastera Melayu Pascamodenisme. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Manuel Castells. (1997). The Power of Identity. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2013). Pendekatan Pengurusan: Satu Metode Dalam Kritikan Sastera. Himpunan Ilmuwan Sastera Melayu Malaysia Kedua, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 4-5 Oktober 2013.

Mohamad Saleeh Rahamad. (2012). Pewacanaan Identiti Bangsa dalam Sastera Selepas Medeka: Pengalam Malaysia. Kertas Kerja Konferentasi Internasional Keusasteraan XXII-UNY-HISKI. Anjuran Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. November 2012.

Mohamad Zubir Ismail, Sara Beden & Mohamad Mokhtar Hassan. (2015). Hikayat Awang Sulung Merah Muda Dari Perspektif Pendekatan Pengurusan. Dlm Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 26, 2015, hlm 95-116.

Mohamad Zubir Ismail & Mohamad Mokhtar Hassan. (2017). Prinsip Perancangan Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Dlm Journal of Business and Social Development, Volume 5 Numbor 1, Mac 2017: 123-139.

Muhammad Hilmi Jalil dan Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2012). Comprehensive Human Development Through Physical And Spiritual: Studies On The Novel “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. Dlm Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ), hlm 1118 – 1123.

Nurul Izzah Sidek. (2011). Remaja dan Krisis Identiti. Utusan Malaysia Online. Dicapai pada 11 Disember 2016 dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1103&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_05.htm#ixzz4XZy24CyZ © Utusan Melayu (M) Bhd.

Perlembagaan Malaysia. (2009). Dicapai pada 8 November 2018 dari http://www.kptg.gov.my/images/pdf/perundangantanah/perlembagaanpersekutuan.pdf

Rancangan Malaysia Ke Sebelas, 2016-2020: Bab 1 Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat. Dicapai pada 8 November 2018 dari http://epu.gov.my/ms/rmk/rancangan-malaysia-kesebelas-2016-2020

Rancangan Malaysia Ke Sebelas, 2016-2020: Bab 5 Meningkatkan Pembangunan Modal Insan Untuk Negara Maju. Dicapai pada 8 November 2018 dari http://epu.gov.my/ms/rmk/rancangan-malaysia-kesebelas-2016-2020.

Rancangan Malaysia Ke Sebelas, 2016-2020: Bab 10 Malaysia Pasca 2020. Dicapai pada 8 November 2018 dari http://epu.gov.my/ms/rmk/rancangan-malaysia-kesebelas-2016-2020

Reicher S. & Hopkins N. (2001). Self And Nation. London: Sage Publications Ltd.

Robbins, Stephen P. & Coutler, Mary. (2005). Management. 8th Ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Siddiq Fadzil. (2012). Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Selangor: Gemilang Press Sdn. Bhd.

Smith, Anthony D. (1998). Nationalism and Modernism. Abingdon UK: Routledge.

Sukatan Pelajaran STPM Baharu 922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Dicapai pada 8 November 2018 http://portal.mpm.edu.my/web/guest/sukatan-pelajaran-stpm-modular.

Wan Sallha Yusoff, Nurul Syazwani, Ahmad Fahmi Mahmood dan Noor Asliza Abdul Rahim. (2010). “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Identiti Diri Remaja Melayu”. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010 anjuran Universiti Malaysia Perlis.
Published
2019-12-12
How to Cite
Ramli, F. N. A., & Wahid, A. (2019). Pengurusan identiti bangsa dalam trilogi karya Hamka: Suatu pengenalan. Jurnal Peradaban Melayu, 14, 35-48. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/2496