Prinsip pembelajaran mentalis dalam pengajaran dan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu Sekolah Menengah

  • Cynthia Layah Geraman Sekolah Menengah Kebangsaan Lundu, Sarawak, Malaysia
  • Azhar Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Prinsip Pembelajaran, Teks Kesusasteraan Melayu, sekolah menangah

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneliti peranan prinsip pembelajaran mentalis dalam pengajaran dan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu sekolah menengah. Kajian dijalankan secara kualititatif di tiga buah sekolah menengah di sekitar Kuching, Sarawak, melibatkan kaedah soal selidik. Data dianalisis menggunakan perisian kualititatif skala likert dan juga Cohen’s Kappa. Hasil kajian menunjukkan bahawa prinsip pembelajaran mentalis ini memberi kesan dalam pengajaran dan pembelajaran guru yang mengajar Kesusasteraan Melayu malah dapat mempengaruhi karakter pelajar agar berfikir secara kritis. Dapatan kajian mendapati bahawa pelajar Kesusasteraan Melayu dapat memahami perkara yang dipelajari oleh mereka semasa pembelajaran di dalam kelas dengan mengaplikasikan prinsip pembelajaran mentalis dalam Kesusasteraan Melayu. Implikasi kajian ini adalah penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip pembelajaran mentalis ini dapat mempengaruhi pelajar untuk mempelajari Kesusasteraan Melayu malah memberi gambaran akan kepentingan dalam mempelajari Kesusasteraan Melayu.

References

Abdullah Yusof et al. (2009). Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Abdul Halim Ali. (2006). Teori dan Kritikan Sastera Barat dan Malaysia. Tanjong Malim: Profesional Baharu.

Abdul Halim Ali. (2006). Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tanjung Malim: Profesional Baharu.

Abd. Aziz Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Abdul Majid Md Idris. (2012). Teori Falsafah Bahasa (Teori Rashid). Tanjong Malim: Penerbit UPSI.

Abdul Ghafar Md Din. (2003). Prinsip dan Amalan Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Ahmad Khair Mohd Nor. (2003). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor.

Anita Woolfolk, Anita Woolfolk Hoy & Lorraine McCune-Nicolich. (1980). Educational Psychology for Teachers. Universiti Minnesoto: Prentice –Hall.

Ariff Mohemad et al. (2009). Kesusasteraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Asmah Omar. (1984). Kaedah Pengajaran Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Omar. (1992). Kajian Perkembangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bloomfield, L. (1933). Language. New Jersey: Holt, Rinehart & Winston.

Bloom. B. (1964). Stability and Change in Human Characteristics. New York: Wiley.

F.R Palmer. (1992). Semantik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Penterjemah: Prof. Abdullah Hassan).

Fraenkel, J.R Wallen et al. (2012). How to Design and Evaluate Research In Education 8th ed) New York: Mc Graw Hill.

H.W Fowler & F.G Fowler. (1964). The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford: Clarendon Press.

Juriah Long et al. (1990). Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Kamaruddin Hj. Husin et al. (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazanu Enterprise.

Kamaruddin Hj Husin et al. (2011). Pedagogi Bahasa Amalan Bilik Darjah. Perak: Emeritus Publications .

Kamarudin Hj. Husin. (1990). Pengajaran dan Pembelajaran Lisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamarudin Hj. Husin. (1998). Pedagogi Bahasa, Perkaedahan. Kuala Lumpur: Budiman Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin. (1986). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Selangor: Sarjana M) Sdn. Bhd.

Knapton. J. (1967). Teaching A Literature-Centered English Programme. New York: Random House.

Karmiloff-Smith, A. (1986). Some Fundamental Aspects ff Language Development after Age 5. In. P. Fletcher & M. Garman (Eds) Language Acquisition (2nd Ed). New York: Cambridge University Press.

Kamus Dewan. (2002). Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lawton, Denis. (1973). Social Change Educational Theory and Curriculum Planning. Ken: Hudder and Stoughton Educational.

Mengantar Simanjuntak. (1987). Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mok Soon Sang. (1998). Pedagogi 3 Pengajian dan Penilaian, Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan Inkuiri. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2010). Pedagogi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Puchong: Multimedia Sdn. Bhd.

Mohd Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Puteri Roslina Abdul Wahid. (2004). Bahasa Antara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam. (1985). Kajian Bahasa. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Rashidi Azizan dan Abdul Razak. (1995). Pengajaran dalam Bilik Darjah. Kaedah dan Strategi. Selangor: Mas Enterprise.

Rahil Mahyuddin et al. (2009). Amalan Pengajaran Berkesan. Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Seri Lanang Jaya Haji Rohani. (1996). Orientasi Komunikatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Tesis Sarjana Pendidikan UKM.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Bahasa Melayu 11. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Syed Ali Ashraf. (1989). Prinsip dan Kaedah Islam di Dalam Pengajaran Ilmu Kesusasteraan, Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Skinner, B.F. (1957). Verbal Behaviour. East Nprwalk: CT: Appleton – Century Crofts.

Vygotsky (1934) Thought and Language. MIT Press: Cambridge, Mass.

Woolfolk, A.E dan McCune Nicolica. (1980). Educational Psychology for Teachers. New Jersey: Prentice Hall.

Zamri Mahmod. (2007). Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Selangor: Karisma Publication Sdn. Bhd.
Published
2019-12-09
How to Cite
Geraman, C. L., & Wahid, A. (2019). Prinsip pembelajaran mentalis dalam pengajaran dan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu Sekolah Menengah. Jurnal Peradaban Melayu, 14, 22-34. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3181