Magis dan Aspek Kelegaan Jiwa berdasarkan Perspektif Emosi Hairan dalam Hikayat Marakarmah

  • Afidatul Syazwani Afandi Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok, Bachok, Kelantan, Malaysia
  • Norazimah Zakaria Fakulti Bahasa dan Komunikasi ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Abdul Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: magis, emosi, hairan, takjub, kelegaan jiwa, estetika

Abstract

Magis atau unsur luar biasa sering kali ditemui dalam kebanyakan teks hikayat yang mempunyai pengaruh Hindu-Islam. Pemaparan unsur ini dianggap penting oleh pengarang tradisi untuk dijadikan intipati kepada struktur teks klasik. Kehebatan pengarang tradisi mencakna mesej kepada khalayak melalui bauran peristiwa yang luar biasa ini membawa implikasi yang besar kepada khalayak dan meransang beberapa kesan emosi tertentu. Salah satu daripada emosi ini ialah emosi hairan yang membangkitkan rasa takjub dan kagum. Objektif kajian ini adalah untuk melihat hubung kait emosi hairan dan aspek kelegaan jiwa yang akan dikupas berdasarkan teks pilihan ini. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif di bawah analisis deskriptif berpusatkan teks. Huraian data dan maklumat daripada kaedah analisis tekstual ini akan dibahagikan kepada analisis yang bersifat struktural yang melihat struktur ayat dan pengolahan gaya bahasa yang berupaya mewujudkan emosi hairan dan rasa takjub serta analisis yang bersifat teoritikal yang melihat aspek emosi ini daripada perspektif rasa fenomenologi sekali gus mengaitkan emosi hairan dan kesan rasa takjub ini dengan aspek kelegaan jiwa. Hasil analisis mendapati, sememangnya terdapat beberapa peristiwa di dalam teks Hikayat Marakarmah yang meransang emosi hairan dan rasa takjub serta berupaya memberikan kesan kelegaan jiwa kepada khalayak. Implikasi daripada kajian ini merumuskan emosi hairan yang menerbitkn rasa kagum khalayak kepada kebanyakan peristiwa magis yang terdapat dalam teks Hikayat Marakarmah ini menimbulkan kesan rasa lega sekali gus membuktikan kehebatan pengarang tradisi mengadun aspek estetika dan mesej yang hendak disampaikan secara tersirat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakar Hamid. (peny.) (2016). Hikayat Si Miskin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abd. Halim Ali. ((2010). Konsep Estetika Bersepadu: Terapan dan Analisis Terhadap Karya-Karya Puisi Ahmad Kamal Abdullah: Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Halim Ali. (2006). Iktisar Teori dan Kritikan Sastera Barat dan Malaysia: Selangor: ELPOS Print Sdn. Bhd.

Harun Jaafar. (2009). Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik. Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Harun Mat Piah et al., (2006). Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang et al., (1985). Mendekati Kesusasteraan Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Hashim Awang (1989). Novel Hikayat: Struktur Penceritaan Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Hairul Anuar Harun. (2017). Estetika Kerohanian dalam Seni Kata Lagu S. Amin Shahab: Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh. (2006). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd Mansur Abdullah. (2007). Prosa Tradisional Melayu. Pulau Pinang: Goal Intelligent Publishing Sdn. Bhd.

Nordiana Hamzah. (2014). Evolusi Emosi Zaharah Nawawi. Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Noriah Taslim. (1993). Teori dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nordiana Hamzah. (2014). Evolusi Emosi Zaharah Nawawi: Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sohaimi Abd. Aziz. (1998). Rasa Fenomenologi: Penerapan Terhadap Karya A. Samad Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sohaimi Abd.Aziz. (2014). Teori dan Kritikan Sastera Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2020-12-07
How to Cite
Afandi, A. S., Zakaria, N., & Ali, A. H. (2020). Magis dan Aspek Kelegaan Jiwa berdasarkan Perspektif Emosi Hairan dalam Hikayat Marakarmah. Jurnal Peradaban Melayu, 15, 10-21. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol15.2.2020