Kesediaan Guru Sains Sekolah Rendah terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21

Science Teachers' readiness in implementing the 21st century learning

  • Azalida Tajudin Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Norazilawati Abdullah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Pengetahuan, Kemahiran, Minat, Sikap, Sains, Pembelajaran Abad Ke-21

Abstract

Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan mengkaji sejauh manakah  kesediaan guru Sains dan sekolah rendah daripada aspek pengetahuan, kemahiran, minat dan sikap dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 di Jasin. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti adakah terdapatnya hubungan kesediaan guru Sains daripada segi  penguasaan pengetahuan, kemahiran, minat dan sikap dengan pengalaman mengajar dan jantina. Seramai 115 orang guru telah dipilih secara rawak berstrata dalam menjayakan kajian ini. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah set soal selidik, skala likert 5 mata digunakan bagi tahap kesediaan dari segi pengetahuan, kemahiran, minat dan sikap. Data dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20.0 dan ditunjukkan dalam frekuensi, min dan  sisihan piawai. Dapatan hasil kajian menunjukkan tahap kesediaan guru Sains sekolah rendah di Jasin dari segi pengetahuan,sikap, kemahiran dan minat berada pada tahap tinggi.  Melalui Ujian-t  dan ANOVA menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, kemahiran dan minat dengan jantina dan pengalaman mengajar guru. Akhirnya penyelidik mengemukakan beberapa cadangan kajian lanjutan untuk dijalankan oleh penyelidik yang akan datang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayub Ibrahim. 2014. Kelas Pembelajaran Abad Ke-21 [Slaid PowerPoint]. Diperolehi dari http://www.slideshare.net/mpsmcawanganmelaka/abad-ke-21?related=2
[8 Januari 2018]

Aznita Johan. (2014). Kesediaan Guru Matematik dalam Mengimplemantasi Kurikulum Matematik Standard Sekolah Rendah di Daerah Johor Bharu. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Akhbar Ibrahim & Siti Zaliha Reduan. (2002). Penilaian prestasi berasaskan sekolah: Pelaksanaan dan kesediaan guru. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Bahagian Sekolah (2017). Buku Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2014 Program For International Student Assessment (PISA).
file:///C:/Users/wani/Downloads/slot_i_latar_belakang_pencapaian_pisa_insiatiflb
[15 Januari 2018]

Badrul Hisham Alang Osman. (2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 10.

Behar-Horenstein, L. S., & Niu, L. (2011). Teaching Critical Thinking Skills In Higher Education: A Review Of The Literature. Journal of College Teaching and Learning, 8(2), 25-41.

Creswell, J. W., (2008). Educational Research. New Jersey: Pearson-Merrill Prentice Hall.

Cronbach, L. J. (1946). RCreswell, J. W. (2002). Educational research - planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd Ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

Chua Yan Piaw, (2009). Statistik Penyelidikan Lanjutan: Ujian Regresi, Analisis Faktor dan Analisis SEM. Kuala Lumpur: McGraw Hill Sdn. Bhd.

Faridah Mariani Johari, Norlia Abd Aziz, Widad Othman, Hirul Nizam dan Zainuddin Md Isa. (2014). Amalan Pengajaran Kemahiran Abad ke-21 Di Kolej Sungai Petani 1, Kedah Darul Aman, Malaysia. Proceedings the 8th International Conference on Indonesia-Malaysia Relations, Pekan Baru, 23-25 September 2014.

Lee, S.K. (2012, March 14–15). Preparing 21st century teachers: Singapore’s approach. New York, NY: International Summit on the Teaching Profession.

Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

NIE. (2009). A Teacher Education Model for the 21 st Century. A Report by the National Institute of Education. Nanyang Institute of Education. Singapore: Nanyang Institute.

Nooraini Abdul Rahim dan Abdul Halim bin Abdullah. (2016). Kesediaan Guru Sekolah Menengah Dalam Melaksanakan Proses Pnegajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Norazilawati Abdullah, Noraini Mohd Noh, Mahizer Hamzah, Nik Azmah Nik Yusuf & Rumaizah Omar. (2014). Kesediaan Guru Sains dan Matematik dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik, 4(1), pp.81-86

Rumaizah Omar (2014). Kesediaan Guru Sains dan Matematik dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Schrum, L., Levin, B.B. (2012). Evidence-based Strategies for leading 21st century schools. Saga Publications.

Van Dalen, D. B. (1993). Memahami penyelidikan satu pengenalan. (Terjemahan Abd Fatah Abdul Malik & Mohd Majid Konting) Selangor: Universiti Pertanian Malaysia.

Witt, R., & Orvis, J. (2010). A guide to becoming a school of the future. National Association of Independent schools. Retrieved 8 January, 2017 from
https://www.nais.org/articles/documents/naiscoaschools.pdf

Yahya Buntat, Muhammad Rashid Rajuddin, Kandar Selamat & Muhammad Syukri Saud. (2003). Kesesuaian kurikulum mata pelajaran Kemahiran Hidup Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Teknologi Malaysia terhadap keperluan di sekolah, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan dan Teknikal. Laporan Akhir Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
Published
2018-06-27
How to Cite
Tajudin, A., & Abdullah, N. (2018). Kesediaan Guru Sains Sekolah Rendah terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 8(1), 82-97. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol8.1.7.2018